Podstawy wiedzy o finansach - strona 3

note /search

System finansowy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

System finansowy SF to zbiór zasad i form organizacyjnych regulujących mechanizmy finansowe SF służy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania finansów SF to organizacyjno - prawna strona funkcjonowania finansów, obejmuje prawo i aparat finansowy Kryteria racjonalności systemu finansowego Efektywnoś...

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe. Jest to podstawowy wskaźnik płynności finansowej. Ukazuje stopień po...

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (wskaźnik długu): Wskaźnik ten nosi miano wskaźnika zadłużenia lub też ryzyka. Jako zobowiązania długoterminowe przyjmowane są wszystkie zobowiązania z terminem płatności przekraczającym 1 rok (np. kredyty i pożyczki długoterminowe, wyemitowane obligacje). Pożą...

Wskaźniki rentowności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego W tej postaci wskaźnik ten jest miarą efektywności całości zainwestowanego kapitału, niezależną od struktury kapitałowej (finansowej). Nadaje się więc do porównań firm o zróżnicowanych poziomach zadłużenia. Wskaźnik rentowności aktywó...

Wybrane cechy gospodarki realnego socjalizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3605

Wybrane cechy gospodarki realnego socjalizmu Hierarchiczna struktura władzy Kierownicza rola PZPR Nadrzędna rola planu o charakterze rzeczowym Produkcja dla produkcji Tłumiona inflacja Gospodarka realnego socjalizmu gospodarką niedoborów Luka inflacyjna i nawis inflacyjny Bierna rola pieniąd...

Podstawy wiedzy o finansach - zaliczenie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Regulacja bazy monetarnej to sposób regulacji podaży pieniądza przy założeniu, że: Istnieje stała relacja między bazą monetarną a ilością pieniądza w gospodarce Fundusz nabywczy to różnica miedzy przychodami jednostek gospodarczych a ich: ...

Ekonomiczna istota pieniądza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Ekonomiczna istota pieniądza   Funkcje pieniądza Kamerschen, McKenzie, Nardinelli, Ekonomia, „Solidarność” Gdańsk 1991, rozdz. 7 i 8 Pojęcie pieniądza - Pieniądz = jakakolwiek rzecz, przedmiot, który jest ogólnie akceptowany jako - środek zapłaty za bezpośredni zakup dóbr i usług - środek spłaty dł...

Banknoty - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Wraz z powstaniem pieniądza pojawiła się cena jako forma wyrażania wartości. Pieniądz kruszcowy początkowo był odważany. Odrąbywano i odważano odpowiednią ilość kruszcu. Np.. Abraham odważył 400 syklów za nabyte pole Rubel = rąbel Fu...