System finansowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 System finansowy - omówienie - strona 1  System finansowy - omówienie - strona 2  System finansowy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

System finansowy
SF to zbiór zasad i form organizacyjnych regulujących mechanizmy finansowe
SF służy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania finansów
SF to organizacyjno - prawna strona funkcjonowania finansów, obejmuje prawo i aparat finansowy
Kryteria racjonalności systemu finansowego
Efektywność
Zgodność z prawami ekonomicznymi - negacja praw ekonomicznych w okresie realnego socjalizmu np. prawa popytu i podaży, skutki: wadliwe kształtowanie struktury spożycia, rozbieżność między podażą i popytem, marnotrawstwo czynników produkcji i ich wadliwa alokacja
Kryterium wewnętrznej zgodności - system nie powinien zawierać rozwiązań sprzecznych - relacje między normami prawnymi; problem płac i zysków w p-twie. Np. Podatek rolny w nadzorze gminy, a z działów specjalnych w nadzorze urzędów skarbowych
Kryterium prostoty - chodzi o to, aby osiągnąć założoną reakcję na rozwiązania systemowe, musi być przejrzysta konstrukcja norm, nie ma bowiem skłonności do optymalizacji układów, które są nadmiernie złożone. Np. popiwek.
Zdolność systemu do samoregulacji - czy system powinien być stabilny, czy system powinien być elastyczny. Chodzi o sposób dostosowania norm do zmieniającej się sytuacji gospodarczej
Def: jeżeli dostosowanie rozwiązań systemowych do zmiennej sytuacji gospodarczej następuje drogą zmiany elementów tworzących normę, a nie drogą zmiany całych norm, to mówimy, że system ma zdolność do samoregulacji. Jest dokonywanie zmian wewnętrznych.
Wprowadzanie nowych norm oznacza reformowanie systemu
Reformowanie zawsze rodzi niebezpieczeństwa:
- nowe normy mogą być źle zrozumiane,
- nowe normy mogą zawierać błędy
- efekty zastosowanie nowych norm pojawiają się z opóźni9eniem
Reformujemy tylko system nieefektywny
Zgodność norm z wymogami psychologii społecznej Zarządzenie nr 25 z dnia 14 lipca 2010 w sprawie podziału kompetencji kierownictwa w Ministerstwie Finansów
Minister Finansów
• opracowywanie budżetu państwa, wykonywanie budżetu państwa, kontrolę realizacji budżetu państwa, przy­gotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa oraz nadzór nad działalnością organów orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny budżetowej;
• system finansowania:
a) samorządu terytorialnego,
b) sfery budżetowej,
c) bezpieczeństwa państwa;
sprawy wynikające z zarządzania długiem publicznym.
• realizacja dochodów z podatków i opłat;
• koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą,;


(…)

… właściwości terytorialnej urzędów skarbowych. Natomiast zakres właściwości rzeczowej urzędów skarbowych wynika z przepisów ustawy o urzędach i izbach skarbowych, a także z przepisów ustaw podatkowych. Do zakresu działania urzędów skarbowych należy:
1) ustalanie i pobór podatków i nie podatkowych należności budżeto­wych, z wyjątkiem podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokal­nych; .
2) rozkładanie na raty, zaniechanie ustalania lub poboru, umarzanie zo­bowiązań podatkowych;
3) przyjmowanie zgłoszeń obowiązku podatkowego (rejestracja podatko­wa);
4) wykonywanie czynności sprawdzających i kontroli podatkowej;
5) prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych skarbowych;
6) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i kar majątkowych.
W drugiej instancji funkcjonują izby skarbowe…
… Finansów oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji;
3) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatkowych i innych należności budżetowych, karnych skarbowych oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i kar majątkowych.
Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy ponadto:
podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego; podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności; podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego; udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
stwarzanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz