Administracja Finansowa zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4333
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja Finansowa zagadnienia - strona 1 Administracja Finansowa zagadnienia - strona 2 Administracja Finansowa zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

zadania izb skarbowych oraz wielu organów podatkowych funkcjonujących w naszym kraju. Notatka zawiera informacje takie jak: kontrola skarbowa, rola sądów administracyjnych oraz porównanie kontroli podatkowej z kontrolą skarbową.

Administracja podatkowa 
 
Ad. 1. Organy administracji publicznej w RP  Administracja Samorządowa – ukształtowana jest na 3 szczeblach: gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim,  
– organy stanowiące: sejmik województwa, rada powiatu, rada gminy; 
-  organy  wykonawcze:  marszałek  i  zarząd  województwa,  starosta  i  zarząd  powiatu,  wójt 
(burmistrz, prezydent miasta). Administracja  Państwowa  –  Prezydent  RP,  Rzecznik  Praw  Obywatelskich,  organy 
Najwyższej Izby Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowa Rada Sądownictwa, 
organy  Narodowego  Banku  Polskiego  w  tym  Krajowa  Rada  Polityki  Pieniężnej,  centralne 
organy administracji podległe Sejmowi Administracja  zespolona  –  tworzą  działający  pod  zwierzchnictwem  wojewody  kierownicy 
zespolonej służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach 
–  Komendant  Wojewódzki  Policji,  Komendant  Wojewódzki  Państwowej  Straży  Pożarnej, 
Kurator  Oświaty,  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny,  Wojewódzki  Inspektor  Nadzoru 
Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska,  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa,  Wojewódzki  Inspektor 
Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno-Spożywczych,  Wojewódzki  Inspektor  Transportu 
Drogowego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Administracja niezespolona – są to podmioty podporządkowane właściwym ministrom oraz 
kierownikom  państwowych  osób  prawnych  i  kierownikom  innych  państwowych  jednostek 
organizacyjnych  wykonujących  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  na  obszarze 
województwa  
-  Dowódcy  okręgów  wojskowych,  szefowie  wojewódzkich  sztabów  wojskowych,  wojskowi 
komendanci  uzupełnień;  Dyrektorzy  izb  skarbowych,  naczelnicy  urzędów  skarbowych, 
dyrektorzy  urzędów  kontroli  skarbowej;  Dyrektorzy  okręgowych  urzędów  górniczych  i 
specjalistycznych  urzędów  górniczych;  Dyrektorzy  okręgowych  urzędów  miar  i  naczelnicy 
obwodowych  urzędów  miar;  Dyrektorzy  okręgowych  urzędów  probierczych  i  naczelnicy 
obwodowych urzędów pobierczych;  Dyrektorzy  regionalnych zarządów  gospodarki wodnej; 
Dyrektorzy  izb  celnych  i  naczelnicy  urzędów  celnych;  dyrektorzy  urzędów  morskich; 
Dyrektorzy  urzędów  statystycznych;  Dyrektorzy  urzędów  żeglugi  śródlądowej;  Państwowi inspektorzy  sanitarni;  Komendanci  oddziałów  Straży  Granicznej,  komendanci  placówek  i  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz