Administracja niezespolona 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja niezespolona 2 - strona 1 Administracja niezespolona 2 - strona 2 Administracja niezespolona 2 - strona 3

Fragment notatki:

Administracja niezespolona to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyj­nych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze woje­wództwa; ustanowienie tylko w drodze ustawy, pod warunkiem uzasadnienia ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa; delegatury ministrów - w drodze ustawy określającej ich zadania i zasięg terytorialny (podział terytorialny specjalny); skład adm. niezespolonej : dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojsko­wych, wojskowi komendanci uzupełnień → dowódcy okręgów wojskowych i szefowie w ojewódzkich sztabów wojskowych podlegli MON; oprócz tych organów w zakresie obronności kraju istnieją jeszcze wojewódzkie komitety obrony (obronność w skali województwa) pod przewodnictwem wojewody; dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, inspektorzy kontroli skarbowej → izby skarbowe i urzędy skarbowe, podlegają MF. Zadania: ustalanie i pobór podatków oraz kontrola podatkowa; dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych ; dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar → podlegają prezesowi Głównego Urzędu Miar. Zadania: nadzorują urządzenia pomiarowe; dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych → podlegają prezesowi Głównego Urzędu Miar. Zadania: badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych, kon­trola naprawy i sprzedaży tych wyrobów oraz wnioski o ukaranie za naruszenie przepisów prawa probierczego; dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej ; dyrektorzy urzędów celnych ; dyrektorzy urzędów morskich ; dyrektorzy urzędów statystycznych ; dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej ; komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci strażnic oraz komendanci granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów Straży Granicznej ; regionalni ins pektorzy celni ; okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego ; Główny Inspektor Sanitarny i inspektorzy sanitarni ; powoływanie i odwoływanie - przez właściwego ministra na wniosek lub za zgodą właściwego wojewody, a w razie jej braku minister występuje do premiera o rozstrzygnięcie sporu; ustawa może wprowadzić inny tryb; akty prawa miejscowego → obowiązujące na obszarze województwa lub jego części, na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych albo gdy jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz