Terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej - strona 1

Fragment notatki:

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI SPECJALNEJ powody zespolenia: zapewnienie operatywnego kierownictwa w skali kraju (względy zarządzania), np. adm. wojskowa; względy terytorialnego zasięgu działania, gdy zasadniczy podział nie jest adekwatny i potrzeba podziału specjalnego, np. dla urzędów górniczych, żeglugi śródlądowej, celnych i morskich; wąska specjalizacja i charakter zadań, np. organy dozoru technicznego, urzędy probiercze, urzędy normalizacji i miar; uniezależnienie od lokalnych wpływów, gdy w zakres zadań wchodzi sprawowanie kontroli; Administracja zespolona to kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży (zwierzchnictwo wojewody) oraz kierownicy powiatowych służb, in­spekcji i straży (zwierzchnictwo starosty) → więc organem adm. zespolonej są: wojewoda, starosta, a w przypadkach ustalonych w ustawie, w szczególności w zakresie wydawania decyzji adm. też kierownicy służb, inspekcji i straży; statut urzędu wojewódzkiego określa organizację tej adm., w szczególności: nazwy stanowisk kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, nazwy komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódz­kich oraz ich zakresy działania; delegatury urzędu wojewódzkiego - tworzone przez wojewodę w celu usprawnienia pracy adm. zespolonej; są to obecnie min: Inspekcja Handlowa → organy: Główny Inspektor (powoływany i odwoływany przez prezesa UOKiK) oraz wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (powoływany i odwoływany przez wojewodę za zgodą Głównego Inspektora), który kieruje działalnością wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej i wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje IH; w powiecie zadania z zakresu ochrony konsumenta (spoczywają na samorządzie) wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsu­mentów (powoływany i odwoływany przez radę powiatu/radę miasta na prawach powiatu); Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych , Służba Geodezyjna i Kartograficzna , Policja → wojewoda przy pomocy Komen­danta Wojewódzkiego Policji (KWP), Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji (KPP/KMP) i Ko­mendanta Komisariatu Policji (KKP); KWP działa w imie­niu wojewody albo w imieniu własnym (czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i czynności z zakresu ścigania wykroczeń oraz w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią) - powoływany i odwoływany przez MSW (zgoda/opinia wojewody); w razie potrzeby, w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji (KGP) tworzy komisariaty specjalistyczne (wodne, lotnicze, kolejowe, iin.), podległe właściwemu terytorialnie KWP;

(…)

…;
KGP, KWP i KPP/KMP - komendy; KKP - komisariat;
Państwowa Straż Pożarna;
Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Ochrony Roślin i Na­siennictwa,
Inspekcja Weterynaryjna i inne;
też kurator oświaty i wojewódzki konserwator zabytków jako pra­cownicy urzędu wojewódzkiego;
wspólna cecha - wojewoda powołuje i odwołuje ich (ale komendanci wojewódzcy Policji i Straży powoływaniu za zgodą, a odwoływani…
… ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa;
delegatury ministrów - w drodze ustawy określającej ich zadania i zasięg terytorialny (podział terytorialny specjalny);
skład adm. niezespolonej:
dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojsko­wych, wojskowi komendanci uzupełnień → dowódcy okręgów wojskowych i szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych podlegli MON;
oprócz tych organów w zakresie obronności kraju istnieją jeszcze wojewódzkie komitety obrony (obronność w skali województwa) pod przewodnictwem wojewody;
dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, inspektorzy kontroli skarbowej → izby skarbowe i urzędy skarbowe, podlegają MF. Zadania: ustalanie i pobór podatków oraz kontrola podatkowa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz