Administracja zespolona - omówienie zagadnienia 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja zespolona -  omówienie zagadnienia 3 - strona 1 Administracja zespolona -  omówienie zagadnienia 3 - strona 2

Fragment notatki:

Administracja zespolona to kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży (zwierzchnictwo wojewody) oraz kierownicy powiatowych służb, in­spekcji i straży (zwierzchnictwo starosty) → więc organem adm. zespolonej są: wojewoda, starosta, a w przypadkach us talonych w ustawie, w szczególności w zakresie wydawania decyzji adm. też kierownicy służb, inspekcji i straży; statut urzędu wojewódzkiego określa organizację tej adm., w szczególności: nazwy stanowisk kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, nazwy komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódz­kich oraz ich zakresy działania; delegatury urzędu wojewódzkiego - tworzone przez wojewodę w celu usprawnienia pracy adm. zespolonej; są to obecnie min: Inspekcja Handlowa → organy: Główny Inspektor (powoływany i odwoływany przez prezesa UOKiK) oraz wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (powoływany i odwoływany przez wojewodę za zgodą Głównego Inspektora), który kieruje działalnością wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej i wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje IH; w powiecie zadania z zakresu ochrony konsumenta (spoczywają na samorządzie) wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsu­mentów (powoływany i odwoływany przez radę powiatu/radę miasta na prawach powiatu); Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych , Służba Geodezyjna i Kartograficzna , Policja → wojewoda przy pomocy Komen­danta Wojewódzkiego Policji (KWP), Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji (KPP/KMP) i Ko­mendanta Komisariatu Policji (KKP); KWP działa w imie­niu wojewody albo w imieniu własnym (czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i czynności z zakresu ścigania wykroczeń oraz w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią) - powoływany i odwoływany przez MSW (zgoda/opinia wojewody); w razie potrzeby, w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji (KGP) tworzy komisariaty specjalistyczne (wodne, lotnicze, kolejowe, iin.), podległe właściwemu terytorialnie KWP; KPP/KMP powołuje komendant woje­wódzki w porozumieniu ze starostą; KKP powołuje KPP/KMP po zasięgnięciu opinii właściwego terytorial­nie wójta; KGP, KWP i KPP/KMP - komendy; KKP - komisariat; Państwowa Straż Pożarna ; Inspekcja Ochrony Środowiska , Inspekcja Ochrony Roślin i Na­siennictwa , Inspekcja Weterynaryjna i inne ; też kurator oświaty i wojewódzki konserwator zabytków jako pra­cownicy urzędu wojewódzkiego; wspólna cecha - wojewoda powołuje i odwołuje ich (ale komendanci wojewódzcy Policji i Straży powoływaniu za zgodą, a odwoływani po opinii wojewody); ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz