Urząd wojewódzki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urząd wojewódzki  - strona 1 Urząd wojewódzki  - strona 2

Fragment notatki:

63) Urząd Wojewódzki. Urząd Wojewódzki to aparat pomocniczy wojewody. Składa się z wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych. Kierownikiem urzędu wojewódzkiego jest wojewoda, który może tworzyć zamiejscowe komórki organizacyjne - delegatury. Organizację urzędu wojewódzkiego określa statut ustalony przez wojewodę i zatwierdzony przez ministra właściwego ds. administracji. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie: „statut urzędu wojewódzkiego, nadanego przez wojewodę, określa organizację zespolonej administracji rządowej w województwie”.
Statut urzędu wojewódzkiego określa w szczególności:
1) nazwę i siedzibę urzędu,
2) nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów,
3) nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu,
4) zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu
oraz, jeżeli ustawy tak stanowią, zakres kompetencji przypisanych określonym
w ustawach stanowiskom lub funkcjom urzędowym,
5) nazwy stanowisk kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich,
6) nazwy komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących
aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i
straży wojewódzkich,
7) zakresy działania komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych,
o których mowa w pkt 6,
8) nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, o których mowa w art. 36,
9) skład kolegium wojewody i tryb jego pracy,
10) inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.
Do statutu urzędu wojewódzkiego dołącza się wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego.
Zmiana statutu urzędu wojewódzkiego(polegająca na uzupełnieniu zakresów działania jednostek i komórek organizacyjnych urzędu o nowe zadania nałożone przez ustawy na wojewodę lub kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, oraz aktualizacja wykazu jednostek podporządkowanych wojewodzie lub przez ten organ nadzorowanych) nie wymagają zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.
Częścią regulaminu urzędu wojewódzkiego są regulaminy komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, będących aparatem pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, ustalone przez kierowników tych jednostek i zatwierdzone przez wojewodę, chyba że ustawy stanowią inaczej.
Wojewoda może upoważnić na piśmie pracowników urzędu wojewódzkiego, niezatrudnionych w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, do załatwiania określonych spraw w jego imieniu i na jego odpowiedzialność, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz