Wojewoda a wojewódzka administracja zespolona

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wojewoda a wojewódzka administracja zespolona - strona 1 Wojewoda a wojewódzka administracja zespolona - strona 2 Wojewoda a wojewódzka administracja zespolona - strona 3

Fragment notatki:

Wojewoda a wojewódzka administracja zespolona Wojewoda jest zwierzchnikiem tej administracji, kieruje nią i koordynuje jej działania. Wojewoda zapewnia warunki do skutecznego działania tej administracji i ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.
Organizację pracy adm. zespolonej określa statut urzędu wojewódzkiego (UW). Statut nadawany jest przez wojewodę i zatwierdzany przez prezesa RM - tak też jest w odniesieniu do wszelkich zmian w statucie. Statut ogłaszany jest w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Istnieją jednak dwa rodzaje wyjątków, kiedy zmiany w statucie nie muszą być zatwierdzane przez prezesa RM: dotyczące nałożenia na wojewodę lub kierowników zespolonych służb i straży nowych zadań przez ustawy,
dotyczące wykazu jednostek podporządkowanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych.
Statut urzędu wojewódzkiego określa nazwę i siedzibę urzędu, nazwę wydziałów i zakresy ich działania, nazwy stanowisk kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży oraz nazwy komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, które stanowią aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży. Szczegółową organizację urzędu określa regulamin ustalony przez wojewodę w drodze zarządzenia (częścią regulaminu urzędu wojewódzkiego są regulaminy komend, inspektoratów). Poza regulaminem UW są regulaminy policji i straży ze względu na ich specyfikę.
Upoważnienie i powierzenie zadań przez wojewodę Upoważnienie ma konstrukcję jednostronną, wojewoda może upoważnić pracownika swojego urzędu do podejmowania działań w zakresie zadań mu powierzonych w imieniu wojewody oraz do podejmowania decyzji.
Powierzenie wychodzi na zewnątrz - poza urząd wojewódzki. Wojewoda może powierzyć wykonywanie zadań z jego zakresu działania, w tym do wydawania decyzji np. jednostkom samorządu terytorialnego, kierownikom państwowych osób prawnych oraz kierownikom jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Powierzenie następuje w drodze porozumienia, druga strona musi wyrazić na to zgodę. Porozumienie musi być opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Organem doradczym wojewody jest kolegium doradcze. Nie podejmuje ono żadnych rozstrzygnięć - pełni funkcję doradczą, decyzje zaś podejmuje wojewoda. Obligatoryjnie w skład kolegium wchodzą: wicewojewodowie, dyrektor generalny UW, komendant woj. policji, komendant woj. Państwowej Straży Pożarnej. Wojewoda na posiedzenia kolegium może zapraszać dyrektorów poszczególnych wydziałów UW oraz inne osoby, ze względu na tematykę zagadnień poruszanych na posiedzeniu kolegium. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz