Prawo administracyjne - administracja terenowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - administracja terenowa - strona 1

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA TERENOWA Terenowe organy administracji rządowej W 1990 wprowadzono ustawę o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. Przedstawicielem RM w województwie jest wojewoda. Administrację publiczną w województwie wykonują organy administracji rządowej oraz organy samorządu wojewódzkiego. Administrację na obszarze województwa wykonują:
Wojewoda
Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży działający pod zwierzchnictwem wojewody
Organy administracji niezespolonej
Organy samorządu terytorialnego
Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży działający pod zwierzchnictwem starosty
Zespolenie bezpośrednie - kierownik służby, inspekcji lub straży wykonuje zadania i kompetencje w imieniu wojewody i służba, inspekcja czy straż włączona jest do urzędu wojewódzkiego.
Zespolenie pośrednie - jak wyżej, tylko kierownik posiada aparat pomocniczy w postaci komendy, inspektoratu nie wchodzącej w skład urzędu wojewódzkiego.
Zadania i kompetencje Dlaczego istnieje dualizm w wykonywaniu administracji i podział zadań między administrację rządową a samorządową? Samorząd nie jest w stanie wykonywać całokształtu zadań administracji w terenie. Zadania samorządu dotyczą zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej i regionalnej społeczn. Zadania nie mające takiego charakteru nie mogą obciążać samorządu. Przesłanki przesądzające czemu pewne sprawy zaliczane są do zakresu admin. rządowej:
Sprawy wykraczające poza zakres interesów lokalnej i regionalne społeczności: obronność kraju, statystyka, spisy powszechne, wybory
Sprawy, których jednostki samorządu terytorialnego nie byłyby w stanie wykonać ze względów technicznych - energetyka, budowa autostrad, kolejnictwo
Sprawy nie związane bezpośrednio z zaspokajaniem potrzeb wspólnoty np. administracja miar i pobiercza
Wojewoda jest: przedstawicielem RM w województwie
zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej
organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w ustawach
Wojewoda jako przedstawiciel RM odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa:
Kontroluje wykonywanie zadań przez organy zespolonej administracji rządowej wynikających z ustaleń RM, kontroluje wykonywanie zadań z zakresu admin. rządowej przez organy samorządu terytorialnego, dostosowuje do miejscowych warunków szczegółowe cele polityki rządu, zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa, ochrony praw obywatelskich,

(…)


wykonuje uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych
Organizacja wojewódzkiej administracji zespolonej
- Powoływanie i odwoływanie
Wojewodę powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wicewojewodów powołuje Premier na wniosek wojewody. Kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powołuje i odwołuje wojewoda…
… w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W statucie określa się nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych, komend, inspektoratów i jednostek stanowiących aparat pomocniczy, delegatur urzędu wojewódzkiego, stanowisk dyrektorów, kierowników. Zamieszcza się zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych.
- Regulamin urzędu wojewódzkiego Kolejnym aktem ważnym dla funkcjonowania urzędu…
…, inspekcji i straży działający pod zwierzchnictwem wojewody
Organy administracji niezespolonej
Organy samorządu terytorialnego
Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży działający pod zwierzchnictwem starosty
Zespolenie bezpośrednie - kierownik służby, inspekcji lub straży wykonuje zadania i kompetencje w imieniu wojewody i służba, inspekcja czy straż włączona jest do urzędu wojewódzkiego.
Zespolenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz