Administarcja niezespolona

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administarcja niezespolona - strona 1 Administarcja niezespolona - strona 2 Administarcja niezespolona - strona 3

Fragment notatki:


Pyt. 64 Terenowe organy rządowej administracji niezespolonej. Mianem organów administracji niezespolonej określa się terenowe organy administracji rządowej bezpośrednio podporządkowane właściwemu ministrowi oraz kierowników państwowych osób prawnych i kierowników innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ustanowienie organów administracji niezespolonej może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie organy administracji niezespolonej stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części. Akty prawa miejscowego, w tym rozporządzenia porządkowe, ustanowione przez organy administracji niezespolonej mogą zostać uchylone przez Prezesa Rady Ministrów w trybie nadzoru, jeżeli są one niezgodne z ustawami lub aktami wykonawczymi, a także z powodu niezgodności z polityką rządu lub naruszenia zasad rzetelności i gospodarności. Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, tryb kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy administracji niezespolonej.
Niektóre z organów administracji niezespolonej mają właściwość miejscową zgodnie z podstawowym podziałem terytorialnym, a część działa na podstawie specjalnego podziału - zasięg ich działania nie jest uzależniony od rządowego i samorządowego podziału administracyjnego. Organy administracji niezespolonej działające na obszarze województwa są zobowiązane do:
  1)  uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych ustaw,
  2)  zapewnienia zgodności swoich działań z poleceniami wojewody (wojewoda może wydawać, w zakresie wykonywania funkcji przedstawiciela Rady Ministrów, polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej)
  3)  składania wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie wojewody - także bieżących wyjaśnień o swej działalności na obszarze województwa.
ORGANY ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ : Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień:
- podlegają Ministerstwu Obrony Narodowej;
Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej: - podlegają Ministerstwu Finansów;
Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych: - podlegają Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, który działa pod zwierzchnictwem Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji;
Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar:


(…)

… Ministrów;
Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych:
- podlegają Prezesowi Głównego Urzędu Miar i Ministerstwu Gospodarki;
Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej:
- podlegają Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej
Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych:
- podlegają Ministerstwu Finansów;
Dyrektorzy urzędów morskich:
- pod zwierzchnictwem Ministerstwa Infrastruktury;
Dyrektorzy urzędów statystycznych:
- pod zwierzchnictwem Prezesa Głównego Urzędu statystycznego (organ władzy centralnej mianowany przez Premiera); Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej:
- podlegają Ministerstwu Infrastruktury; Komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendanci placówek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz