Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (wskaźnik długu):
Wskaźnik ten nosi miano wskaźnika zadłużenia lub też ryzyka. Jako zobowiązania długoterminowe przyjmowane są wszystkie zobowiązania z terminem płatności przekraczającym 1 rok (np. kredyty i pożyczki długoterminowe, wyemitowane obligacje).
Pożądana wielkość tego wskaźnika wynika z relacji zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego, równej 1:2 i wynosi 0,5. W racjonalnie zarządzanych przedsiębiorstwach wskaźnik ten powinien kształtować się w przedziale 0,5 do 1. Za poważnie zadłużone uważane są przedsiębiorstwa, w których wskaźnik przekracza wartość 1, czyli zobowiązania długoterminowe przewyższają kapitał własny.
Wskaźniki sprawności działania - rotacji
Wskaźnik produktywności (rotacji) zapasów (w dniach) ma postać:
Wskaźnik ten jest miarą efektywności wykorzystania kapitału zaangażowanego w zapasach. Wielkość tego wskaźnika informuje o czasie pozostawania kapitału w zapasach. Im krótszy jest ten okres, tym większa płynność kapitału zaangażowanego w zapasach - jest to na ogół korzystne dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na zmniejszenie kosztów „zamrożenia” kapitału, kosztów magazynowania oraz spadek ryzyka związanego z utratą wartości zgromadzonych produktów. Zmienność wskaźnika należy oceniać w czasie. Niska wielkość tego wskaźnika może oznaczać brak środków na odtworzenie zapasów.
Cykl rozrachunkowy należności krótkoterminowych wyznacza się za pomocą wzoru:
Wskaźnik ten informuje o przeciętnej liczbie dni upływającej od powstania należności do chwili spływu środków pieniężnych od dłużnika do kasy lub na rachunek bankowy przedsiębiorstwa. Jego poziom zależy od bardzo wielu czynników, jednak najistotniejszym elementem jest polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców.
Ocena wielkości tego wskaźnika powinna być dokonywana w kontekście całej polityki marketingowej przedsiębiorstwa. Wydłużenie okresu windykacji może być elementem świadomej polityki przedsiębiorstwa. Restrykcyjna polityka kredytowa w stosunku do odbiorców wyrażała się będzie w niskich wartościach tego wskaźnika. Przedsiębiorstwo będzie posiadało zwiększoną płynność, lecz niską rentowność. Przy krótkim okresie kredytowania lub sprzedaży wyłącznie za gotówkę z reguły maleją przychody i obniża się zysk, gdyż nie wszyscy odbiorcy mogą zapłacić gotówką.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz