Gospodarka nieruchomościami

note /search

Budynki- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840

Na podstawie art. 48 i 47. K.C. zasadą jest, że budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane są częściami składowymi gruntu i nie mogą być przedmiotem odrębnej własności i innych praw rzeczowych. Od tej zasady istnieją wyjątki przewidziane w przepisach szczególnych stanowiących, że pewn...

Lokale mieszkalne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1099

Nieruchomością lokalową jest lokal mieszkalny lub lokal użytkowy, a w tym garaż stanowiący część składową budynku, jeżeli lokal ten stanowi odrębną własność wg postanowień ustawy o własności lokali. Ustawa o własności lokali stano...

Mieszkania spółdzielcze- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 273
Wyświetleń: 868

Mieszkania spółdzielcze Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowym jest ustawa z 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniow...

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 287
Wyświetleń: 763

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców ust z 1920r. Ta ustawa stanowi, że zasadą jest, że cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w PL za zezwoleniem. To zezwolenie cudzoziemiec nabywa w drodze decyzji administracyjnej (to nie jest droga sądowa, to tryb administracyjny). Organem właściwym jest ...

Nieruchomości gruntowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 217
Wyświetleń: 910

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomość gruntową uważa się grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odręb...

Gospodarka nieruchomościami- podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1316

NIERUCHOMOŚCIAMI są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności – art.46 § 1. k.c. RODZAJE Art. 46. §...

Podział i scalenie nieruchomości- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113

1. Podział nieruchomości  Wójt, burmistrz, prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką, jeśli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł op...

Gospodarka nieruchomościami- prawo lokalowe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1169

Prawo lokalowe 1. mieszkania hipoteczne 2. mieszkania spółdzielcze 2.1. wg ustawy 3. mieszkania z najmu o spółdzielniach mieszkaniowych 2.2. wg ustawy Prawo Spółdzielcze - samodzielny lokal Ustawa - zaświadczenie mieszkaniowych: - KW/wpis 1) spółdzielcze lokatorskie lokatorów, ...

Wywłaszczenie nieruchomości- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1680

WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI 21.08.1997 → ustawa o gospodarce nieruchomościami 14.06.1960 → KPA Dotyczy nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w miejscowych planach na cele publiczne albo nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub...

Nieruchomość- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1351

NIERUCHOMOŚĆ (def. Zawarta w KC art.46. konstytucyjna ochrona własności nieruchomości) Na podstawie art. 46 KC nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące przedmiot odrębnej własności tj. grunt (zasada) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków jeże...