Mieszkania spółdzielcze- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mieszkania spółdzielcze- opracowanie - strona 1 Mieszkania spółdzielcze- opracowanie - strona 2 Mieszkania spółdzielcze- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Mieszkania spółdzielcze
Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowym
jest ustawa z 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez
dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych lub
lokali o innym przeznaczeniu.
Spółdzielnia działa zgodnie ze swoim statutem (i oczywiście ustawą).
Spółdzielnia zgodnie ze swoim statutem może:
1. ustanawiać na rzecz członków spółdzielni lokatorskich praw do lokali
mieszkalnych
2. ustanawiać na rzecz członków odrębna własność lokali mieszkalnych bądź lokali o
innym przeznaczeniu
3. przenosić na rzecz członków własność domów jednorodzinnych
4. wynajmować lub sprzedawać lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu
Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności
prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Ustawa dopuszcza uzyskanie członkostwa spółdzielni przez osobę prawną jeżeli jest to
zgodne ze statutem spółdzielni. Jednakże osoba prawna nie może nabyć spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
Obecnie spółdzielnie mieszkaniowe mogą ustanawiać:
1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2. odrębną własność lokalu.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia
pisemnej umowy między członkiem, a spółdzielnią. Umowa powinna być zawarta pod
rygorem nieważności, w formie pisemnej. Na podstawie tej umowy spółdzielnia zobowiązuje
się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania na czas nieoznaczony a członek
zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiścić opłaty.
Spółdzielcze lokatorskie prawo jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców oraz nie
podlega egzekucji.
Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy wg zasad określonych w statucie, w wysokości
odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal, a uzyskaną
przez spółdzielnię pomoc ze środków publicznych lub z innych (kredyty preferencyjne).
Wkład mieszkaniowy wynosi około 1/3 kosztów budowy mieszkania. Następnie
spółdzielnia z członkiem ubiegającym się o nabycie mieszkania lokatorskiego zawiera
pisemną umowę o budowę lokalu. Ta umowa powinna zobowiązywać strony do zawarcia po
wybudowaniu lokalu umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje, że w przypadku modernizacji budynku
członek spółdzielni ma uzupełnić wkład mieszkaniowy.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania
członkowstwa w spółdzielni oraz w innych przypadkach określonych w ustawie.
W sytuacji wygaśnięcia tego spółdzielczego lokatorskiego prawa spółdzielnia zwraca
wniesiony wkład mieszkaniowy (zwaloryzowaną wartość).
Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje mieszkanie lokatorskie spółdzielnia jest
zobowiązana zawrzeć z tym ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz