Podział i scalenie nieruchomości- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział i scalenie nieruchomości- opracowanie - strona 1 Podział i scalenie nieruchomości- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

1. Podział nieruchomości

Wójt, burmistrz, prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką,
jeśli
w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub
użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego
prawa, wzrośnie jej wartość.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w drodze
uchwały
w wysokości nie większej niż 50% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty
adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja
zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale
nieruchomości stało się prawomocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po
podziale określa się wg cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
2. Scalenie i podział nieruchomości.

Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału
są zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50%
wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości
dotychczas posiadanych.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w uchwale o
scaleniu
i podziale nieruchomości.

Terminy i sposób wnoszenia opłat adiacenckich ustala wójt, burmistrz albo prezydent
miasta w drodze ugody z osobami zobowiązanymi do ich zapłaty¸ przez podpisanie
protokołu uzgodnień. W razie niedojścia do ugody, o terminie i sposobie zapłaty
rozstrzyga Rada Gminy, podejmując uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości.
Termin ustalony w uchwale nie może być krótszy niż termin wybudowania urządzeń
infrastruktury technicznej.
3. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę
adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do
poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do
korzystania
z wybudowanej drogi.

Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od
dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych
urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do
korzystania z wybudowanej drogi.

Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na
raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w
decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w
tym przez ustanowienie hipoteki.

Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w
którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty
na raty obowiązek ten dotyczy płacenia pierwszej raty.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz