Opłata adiacencka- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłata adiacencka- opracowanie - strona 1 Opłata adiacencka- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Opłata adiacencka, zasady wyceny.
Przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę, ustalona w związku ze wzrostem wartości
nieruchomości spowodowanym:
- budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- podziałem nieruchomości
- scaleniem i podziałem nieruchomości
Opłaty adiacenckie wg ustawy o gospodarce nieruchomościami ponoszą:
- właściciele nieruchomości,
- użytkownicy wieczyści, którzy są zwolnieni z opłat rocznych,
- użytkownicy wieczyści, którzy wnieśli opłaty roczne za cały okres praw użytkowania wieczystego.
Warunki konieczne do zaistnienia opłaty adiacenckiej:
- Uchwała Rady Gminy w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
- Wystąpienie zdarzeń adiacenckich,
- Udokumentowanie wzrostu wartości nieruchomości na skutek zaistniałych zdarzeń.
Opłaty dotyczą nieruchomości bez względu na ich rodzaj i położenie z wyłączeniem nieruchomości
przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego
do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Przez budowę urządzeń infrastruktury
technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemia
przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych
i telekomunikacyjnych. Opłaty nalicza wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Może on w drodze
decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po wybudowaniu danego urządzenia.
Opłaty można naliczyć w okresie do 3 lat od daty stworzenia warunków do podłączenia
nieruchomości do danego urządzenia lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależy od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego
budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej
wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości określa się według jej stanu przed wybudowaniem
urządzeń infrastruktury technicznej i po wybudowaniu oraz według cen na dzień wydania decyzji o
ustaleniu opłaty adiacenckiej. Przy określaniu wartości nieruchomości dla ustalenia opłat
adiacenckich:
- nie uwzględnia się wartości części składowych tej nieruchomości,
- uwzględnia się odległość nieruchomości od urządzeń infrastruktury oraz warunki podłączenia
nieruchomości do tych urządzeń.
Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaka
nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaka
nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala
rada gminy w drodze uchwały.


(…)


- scaleniem i podziałem nieruchomości
Opłaty adiacenckie wg ustawy o gospodarce nieruchomościami ponoszą:
- właściciele nieruchomości,
- użytkownicy wieczyści, którzy są zwolnieni z opłat rocznych,
- użytkownicy wieczyści, którzy wnieśli opłaty roczne za cały okres praw użytkowania wieczystego.
Warunki konieczne do zaistnienia opłaty adiacenckiej:
- Uchwała Rady Gminy w przedmiocie ustalenia stawki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz