Lokale mieszkalne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lokale mieszkalne- opracowanie - strona 1 Lokale mieszkalne- opracowanie - strona 2 Lokale mieszkalne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Nieruchomością lokalową jest lokal mieszkalny lub lokal użytkowy, a w tym garaż
stanowiący część składową budynku, jeżeli lokal ten stanowi odrębną własność wg
postanowień ustawy o własności lokali.
Ustawa o własności lokali stanowi, że przedmiotem odrębnej własności lokalu może być
jedynie tzw. lokal samodzielny.
Lokal samodzielny ma być wydzielony trwałymi ścianami (takimi, których nie da się
przesunąć)
w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych (np.
piwnica, strych) bez względu na to, czy przylegają one bezpośrednio do lokalu. Jednakże ma
to być w obrębie jednej nieruchomości gruntowej (ta sama KW).
Rozstrzygnięcie, czy dany lokal spełnia wymagania lokalu samodzielnego stwierdza na
żądanie strony zainteresowanej organ właściwy w sprawach nadzoru architektonicznobudowlanego
w formie zaświadczenia (tzw. zaświadczenie o samodzielności lokalu).
Organ ten przed wydaniem zaświadczenia może przeprowadzić w koniecznym zakresie
postępowanie wyjaśniające. Zaświadczenie o samodzielności lokalu potwierdza stan
faktyczny (spełnienie wymagań ustawy)i ma moc dowodową dokumentu urzędowego. To
zaświadczenie nie jest decyzją administracyjną wobec tego nie wiąże sądu w razie, gdy
strony postępowania kwestionują spełnienie przez lokal wymogów ustawy.
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia, na które przysługuje
zażalenie.
Nie wszystkie samodzielne lokale mieszkalne mogą być przedmiotem odrębnej własności.
Nie dopuszcza się wyodrębnienia lokali mieszkalnych na własność wg ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkalnego. Zakaz ten obejmuje lokale mieszkalne w
budynkach wzniesionych przy wykorzystaniu kredytów udzielonych na warunkach
preferencyjnych Towarzystwom Budownictwa Społecznego.
Postępowanie zmierzające do wyodrębnienia nieruchomości lokalowej:
1) Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
2) Czynność prawna stanowiąca o nabyciu (określeniu) własności do lokalu i najczęściej
to jest notarialna umowa pomiędzy deweloperem a nabywcą tego lokalu,
3) Założenie KW dla tej nieruchomości lokalowej i wpisanie nowego właściciela do KW
(tzw. KW lokalowa). Do tej księgi są dokonywane wpisy konstytutywne (pierwsze
ujawnienie właściciela),
4) Powołanie
wspólnoty mieszkaniowej
w
celu
zarządzania
(administrowania
nieruchomością tzw. wspólną).
Z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu w budynku powstaje wspólnota mieszkaniowa.
Wspólnotę mieszkaniową tworzą:

Właściciele lokali wyodrębnionych

Współwłaściciele budynku
Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Wspólnotą mieszkaniową kieruje zarządca (zarząd). W zarządzie liczba nieparzysta osób, aby
nie było problemu w głosowaniach.
Wyróżniamy dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych:

tzw. małe (do 5 lokali)

tzw. duże (powyżej 5 lokali)
Wspólnota mieszkaniowa mała działa w oparciu o przepisy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz