Wywłaszczenie nieruchomości- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wywłaszczenie nieruchomości- opracowanie - strona 1 Wywłaszczenie nieruchomości- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI
21.08.1997 → ustawa o gospodarce nieruchomościami
14.06.1960 → KPA
Dotyczy nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w miejscowych planach na
cele publiczne albo nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Polega na pozbawieniu lub ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa
użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
Może być stosowane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż
przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być
nabyte w drodze umowy.
Organ właściwy → starosta wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz SP lub jednostek samorządu
terytorialnego.
Nieruchomość stanowiąca własność SP nie może być wywłaszczona. Nie dotyczy to
wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych
obciążających nieruchomość.
Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część.
Jeżeli nieruchomość nie ma KW lub zbioru dokumentów, przy jej wywłaszczeniu przyjmuje
się inne dokumenty stanowiące prawa do nieruchomości oraz służące do jej oznaczenia dane
z katastru nieruchomości.
Gdy nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przy wywłaszczeniu przyjmuje się
służące do jej oznaczenia dane z katastru nieruchomości.
Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla
której ze względu na brak KW, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można
ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w
drodze umowy praw do nieruchomości przeprowadzonymi między starostą wykonującym
zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo
rzeczowe.
W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna. Do dwóch
miesiący właściciel nieruchomości powinien wypowiedzieć, czy przyjmuje ofertę, czy nie.
Jeżeli się nie zgodzi to wszczynamy postępowanie na wniosek albo wszczynamy
postępowanie z urzędu. Termin liczy się od dnia zakończenia rokowań.
Decyzja o wywłaszczeniu: na jaki cel jest wywłaszczana nieruchomość.
Ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości.
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.
Opłata adiacencka, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Opłata adiacencka to opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości
spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo scaleniem i podziałem nieruchomości,
a także podziałem nieruchomości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz