Badania marketingowe

note /search

Istota badań marketingowych - zbiór wykładów.

 • Politechnika Gdańska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1169

0123 457 9   ! "! #$ % '%(%) *%+,- ! "./01#2 3 4+,5678598 '%7*:?@A  BC DEF A @GHIE J EKFF H KLKF EBF LMN@EAH=A EDF LI@EOHNLKDA I@A EHC N@P A NA @Q HC BMJ AI MEP RA ?E@F LQ A DMJ AA S TUVW XUYZW Y\TVT] Z^_T`S Ta] ^bcV\UW ^\UW ZW ^bYS d^e W Z_cf ghjk lm nloMJ ABC DEF A @GHIEJH=EJ BRJ E ] c\UW šcS UX\...

Badania marketingowe - rynek nieruchomości

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2716

" Z powyższego wykresu wynika, że przeważająca większość firm nie zamierza podjąć żadnych działań związanych z zmianami w przedsiębiorstwie. Prawdopodobnie jest to spowodowane ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Niektóre z firm pomimo kryzysu zamierzają podjąć działania polegające na ...

Wykład zogniskowane wywiady grupowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) (z ang. Focus Group Interviews ) Jest to jedna z najpopularniejszych metod badań jakościowych, polegająca na wspólnej dyskusji grupy respondentów / uczestników wywiadu, na zadany z góry temat / grupę tematów. W trakcie wywiadu grupowego podejmowane są pytania ba...

Ogólne informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2016

  WYKŁADY – dr Jadwiga Stobiecka    1. LITERATURA:  - „Badania marketingowe. Techniki i metody” S. Kaczmarczyk, po r.  - „BM. Teoria i praktyka” K.Mazurek, 2005r.  - „BM – podstawowe warunki” A.Sagan  2. Egzamin:  4.0 z ćwiczeń = zwolnienie z części egzaminu: 60% teoria + 40% zadania      WYKŁAD ...

Badania marketingowe - najważniejsze zagadnienia - Źródło wtórne

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4550

Badania marketingowe  - usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych. Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest ogólniejsze od pojęcia analiza ry...

Kryteria oceny rynku

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

WSTĘPNE KRYTERIA OCENY RYNKU KRYTERIUM SZWAJCARIA DANIA POLSKA WSP OCENA OCENA*WSP OCENA OCENA*WSP OCENA OCENA*WSP Istniejące kontrakty międzynarodowe 2 2 3 3 2 2 1 Obowiązujące na rynku normy produktów 5 15 4 12 4 12 3 Członkostwo UE 0 0 5 15 5 15 3 Odległość od kraju mac...

Percepcja marki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2919

Zadania do wykonania Na podstawie analizy rezultatów badania proszę odpowiedzieć na poniższe pytania: 1. Które z marek są najbardziej rozpoznawalne? 2. W jaki sposób konsumenci poszerzają swoją znajomość marek? 3. Jaka jest rola opinii znajomych w procesie poznawania nowych marek przez respo...

Badania marketingowe - funkcje, cele - pytania na kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3451

3. Funkcje badań marketingowych zmniejszanie luki informacyjnej w przedsiębiorstwie (stan posiadania informacji a stan zapotrzebowania na informacje) minimalizacja ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych (rozmowy, obserwacje – poznajemy opinie innych, co może pomóc w podejmowaniu decyzj...

Badania marketingowe - pytania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2919

3.funkcje badań marketingowych a) zmniejszanie luki informacyjnej w przedsiębiorstwie (stan posiadania informacji a stan zapotrzebowania na informacje) b)minimalizacja ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych (rozmowy, obserwacje – poznajemy opinie innych, co może pomóc w podejmowaniu decyz...

Badania marketingowe - segmentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2268

Świadomość konsumenta na temat pielęgnacji włosów ma znaczący wpływ na zakup produktu. Potencjalny klient, dla którego nie ma wielkiego znaczenia, jakiego szamponu do włosów użyje, sięgnie po szampon myjący. Konsument, który świadomie dąży do tego by jego włosy wyglądały jak najlepiej, wybierz...