Istota badań marketingowych - zbiór wykładów.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota badań marketingowych - zbiór wykładów. - strona 1 Istota badań marketingowych - zbiór wykładów. - strona 2 Istota badań marketingowych - zbiór wykładów. - strona 3

Fragment notatki:

0123 457 9   ! "! #$ % '%(%) *%+,- ! "./01#2 3 4+,5678598 '%7*:?@A  BC DEF A @GHIE J EKFF H KLKF EBF LMN@EAH=A EDF LI@EOHNLKDA I@A EHC N@P A NA @Q HC BMJ AI MEP RA ?E@F LQ A DMJ AA S TUVW XUYZW Y\TVT] Z^_T`S Ta] ^bcV\UW ^\UW ZW ^bYS d^e W Z_cf ghjk lm nloMJ ABC DEF A @GHIEJH=EJ BRJ E ] c\UW šcS UX\U^ZW Y W`S Ts^\cS r cre ^ \T c`TS UX\dTVYZ^_T UaW ^S YZW Yš `S U^stTVrVYZW Yš `S U^e VYS UYZW Y TS YU c`TVqU^stZW YZW Y W Zx TS bYsp W`Te S U^aZrst\T`S TVY\U^ZW Y\UW Y Y] ZTysWbYS d^e W Z_TV^p f ›œlMJ IstT\UXsYv VqU^] dW ^W Zx TS bYsp ^ZW ^Uau\Z^\TcUrqdYZW Y‰rw ›œ‹@Lz ±H?EPC L@DR ™A@L ‚e TqcZdWS ŸVZT] ^_ ^ ·¸ ¹º»¼½¾ ¿¸ ¹º»ÀÁ¸ ½Â à ĠƸ ¹ÇÈÀÉ»ÊË »Ì Ä ·¸ É»ºÍ¹Î½ÎÈÊË »Ì Ä ·¸ É»Ï Îȸ ÉÈÊË »Ì Ġп¹Î¼É»ºÍÊË ÈÊË »Ñ Ò0» Ò0½ 0123 457 9 ! " #$%&! '$($&) ! *" '+&'$,-! *" ( ! &! +# ! ! &.+*/$,&%($'$,0" &$/$,'1 /+'2 456 78 70&9 :$ " + ;0&%1 &!" '+.2 ?@A ?B" '+&'11&;)'C0" &$- ! 02 DE6 6FG HIK +L &" 1/$9 %&! '$($0" %/$* M $)/0" %/$*- &#C0&%/;'- +! +'+&#C @NO@PQ ?ORS T U VIK +L &" 1/$9 %&! '$($+/)'$*M 0&! " )'+/)'$*-0" L " +$9 - &9 / +&#C-/! 'L /$9 / .;'$ /- &#C0&0'! .- $)/+/)'$*-W1+! '+/)'$*-W" .0'+/)'$*T U XIYW* + +L &" 1/$9 " '+&M /" ! &#C! " /+/$9 .0+/Z 0" %/;'[ &#C" '+.\ - $)/ ! " /+/$9 -L &" 1/" '+.-L //" &&9 &/" '+.- +L &" 1/$9 &0&#" %+ /$," '+&'$,] ^ _`abcbdefhfifjkflmn_eodbp`qr s'0''" *;+ / ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz