Chemia środowiska - strona 3

Formy ochrony przyrody - gatunki chronione

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

formy ochrony przyrody Różnorodne działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej zarówno na poziomie genetycznym, gatunkowym, jak i siedliskowym, nazywa się konserwatorskim systemem ochrony przyrody . Formy ochrony przyro...

Nawozy mineralne i pestycydy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

nawozy mineralne i pestycydy Nawozy mineralne Zaczynamy od nawozów . Dzielimy je na organiczne i nieorganiczne (mineralne). Nawozy mineralne są wytwarzane fabrycznie i znany jest ściśle ich skład chemiczny. Większość z nich zawiera 3 pi...

ASA- atomowa spektroskopia absorbcyjna

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

ASA- atomowa spektroskopia absorbcyjna    (190 – 700 nm) (190 – 700 nm metoda analityczna oparta na zjawisku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez  swobodne atomy. Podstawę metody AAS stanowią ustalenia Kirchhoffa i Bunsena, które sprowadzają  się do stwierdzeń:  - źródłem linii abs...

Budowa spektrometru absorpcji atomowej

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1589

 OGÓLNA BUDOWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ   1.  Źródło promieniowania , lampy emitujące wąskie linie atomowe oznaczanego pierwiastka • lampy z katoda wnękową jedno i wielopierwiastkowe • bezelektrodowe lampy wyładowcze z generatorem częstości radiowej 2.  Modulator , pozwala wyeliminować pro...

Emisyjna spektrometria atomowa

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1113

1. Podstawy teoretyczne. Emisyjna spektrometria atomowa, AES  (z angielskiego Atomic Emission Spectrometry),  instrumentalna metoda analityczna wykorzystująca promieniowanie wysyłane przez atomy  pierwiastków w odpowiednio wysokiej temperaturze. Położenie zarejestrowanych linii spektralnych pozwa...

Interferencje - rodzaje i omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

Interferencje.  1. Interferencje fizyczne.  Związane z własnościami fizycznymi próbki, lepkością, gęstością,  napięciem powierzchniowym. Jeśli próbka i wzorzec wyraźnie różnią się którąś z tych  własności bd niejednakowo zasycane...

Kadm, ołów, rtęć i arsen - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

Kadm, ołów, rtęć i arsen – źródła tych pierwiastków, właściwości ogólne i biochemiczne, zachowanie i transport  w środowisku, procesy nagromadzania w organizmie (najbardziej narażone organy)  i  sieciach troficznych,   Kadm -rozproszony w skałach, srednia zawartosc 0,03-0,22ppm, większe koncentra...

Metoda ICP-AES

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1953

Metoda ICP-AES - możliwość analizy roztworów, gazów, a także ciał stałych rozdrobnionych na cząstki poniżej 10 μm. Próbka w gorącej plazmie rozpada się na atomy, które ulegają wzbudzeniu i emitują pochłoniętą energię  w postaci promieniowania charakterystycznego dla danego pierwiastka.   Indukcyj...

Wydzielanie, rozdzielanie i zatężanie analitu

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2471

WYDZIELANIE, ROZDZIELANIE ZATĘŻANIE ANALITU Często prowadzi się rozdzielanie wielu składnikow probki w celu otrzymania ich w czystje postaci.  Oddzielenie analitu od substancji przeszkadzających (matrycy) lub oddzielenia matrycy od analitu. - wydzielanie  składnika z matrycy  a+ b+ c.. → (a) + (b...

Sposoby wchłaniania trucizn - Ksenobiotyk

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ksenobiotyk (z gr. ksenos - obcy i bioticos) - związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem. Inaczej mówią...