Ochrona środowiska - strona 9

Obszary ograniczonego użytkowania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Obszary ograniczonego użytkowania Jeżeli pomimo zastosowania najlepszych możliwych metod nie da się dotrzymać standardów jakości środowiska poza zakładem to tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla: Oczyszczalni ścieków Składowisk odpadów Kompostowni Tras komunikacyjnych Lotnisk Linii ...

Ochrona środowiska a prawo własności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Ochrona środowiska a prawo własności Ochrona konstytucyjna podlega ograniczeniom Wymagania ochrony środowiska mogą uzasadniać ograniczenie ale w stopniu nie naruszającym istoty prawa własności Ochrona środowiska to cel publiczny uzasadniający wywłaszczenie Wykup i odszkodowanie w ustawie

Ochrona humanitarna zwierząt - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Ochrona humanitarna zwierząt Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Art. 1 - zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” Ale do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ...

Ochrona indywidualna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Ochrona indywidualna Formy ochrony indywidualnej: Pomniki przyrody Stanowiska dokumentacyjne Użytki ekologiczne Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Utworzenie - rozporządzeniem wojewody (ew. uchwałą rady gminy) Treść aktu o utworzeniu: Nazwa Lokalizacja chronionego obiektu Organ sprawujący n...

Ochrona powietrza - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Ochrona powietrza Celem - jak najlepsza jakość powietrza Przez utrzymywanie emisji substancji zanieczyszczających na poziomie najwyżej dopuszczalnym Podstawowym instrumentem - pozwolenie emisyjne Ocena jakości powietrza W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Minimum raz/5 lat wojewódzki i...

Ochrona przed hałasem - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Ochrona przed hałasem Hałas to (art. 3 ust. 5 p.o.ś) - dźwięki od 16 Hz do 16 000 Hz Cel - jak najlepszy stan akustyczny środowiska Utrzymywanie poziomu hałasu na poziomie nie wyższym niż normy Zmniejszanie poziomu hałasu do norm Ocena stanu akustycznego środowiska W ramach Państwowego Monitor...

Ochrona przed powodzią lub suszą - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Ochrona przed powodzią lub suszą Ochrona przed powodzią suszą jest zadaniem administracji rządowej W tym celu Systemy retencji wód, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów Racjonalna retencja Kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych, terenów zalewowych, budowy ...

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym Jest przedmiotem prawa atomowego Reguły wykorzystania energii atomowej: Tylko w celach pokojowych Z zastosowaniem środków dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia, mienia oraz środowiska Zezwolenia Prezesa

Ochrona użytkowa zwierząt - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Ochrona użytkowa zwierząt Zwierzęta gospodarskie - ustawa z 29 czerwca 2007r. Celem ochrony jest poprawa genotypu zwierząt  poprawienie ich wartości użytkowej i hodowlanej Zwierzęta łowne (zwierzyna) Są przedmiotem prawa łowieck...