Ochrona indywidualna - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona indywidualna - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona indywidualna
Formy ochrony indywidualnej:
Pomniki przyrody
Stanowiska dokumentacyjne
Użytki ekologiczne
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Utworzenie - rozporządzeniem wojewody (ew. uchwałą rady gminy)
Treść aktu o utworzeniu:
Nazwa
Lokalizacja chronionego obiektu
Organ sprawujący nadzór
Szczególne cele ochrony
Wykaz nakazów i zakazów
Pomnik przyrody
Przedmiotem - pojedyncze twory przyrody żywej lub nieożywionej lub ich skupiska
O ile nie grozi to ludziom lub mieniu to drzewa- pomniki przyrody podlegają ochronie aż do samoistnego całkowitego rozpadu
Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej
Miejsca uznane za ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, w których występują:
Formacje geologiczne
Nagromadzenia skamieniałości
Twory mineralne
Jaskinie lub schroniska podskalne
Fragmenty wyrobisk górniczych
Miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt
Użytek ekologiczny
Są to pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej
Naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, torfowiska, wydmy, starorzecza itp.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
Dla ochrony walorów widowiskowych i estetycznych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego
Potencjalne zakazy:
Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu/ obszaru
Prac ziemnych zniekształcających rzeźbę terenu
Uszkadzania i zanieczyszczania gleby
Nieuzasadnionych zmian stosunków wodnych
Likwidowania itp. naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych
Wylewania gnojowicy poza nawożeniem własnych gruntów
Przesłanki likwidacji ochrony indywidualnej:
Utrata wartości
Konieczność inwestycji celu publicznego
Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz