Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - omówienie - strona 1 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Jest przedmiotem prawa atomowego
Reguły wykorzystania energii atomowej:
Tylko w celach pokojowych
Z zastosowaniem środków dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia, mienia oraz środowiska
Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki / zgłoszenia wymaga działalność związana z narażeniem ludzi na promieniowanie jonizujące
Obiekt jądrowy - obiekt lub urządzenie w którym przeprowadza się takie czynności na materiale jądrowym w takiej ilości która umożliwia samo podtrzymującą się reakcję rozszczepienia
Projekt miejscowego plan przewidującego lokalizację obiektu jądrowego wymaga uzgodnienia z Prezesem PAA
Wokół obiektu wojewoda tworzy obszar ograniczonego użytkowania
Materiały jądrowe (poza rudami uranu i toru) są chronione przed kradzieżą, sabotażem i terroryzmem
Obowiązek ewidencjonowania źródeł promieniotwórczych
Organy dozoru jądrowego:
Prezes PAA - naczelny organ dozoru jądrowego (powoływany i odwoływany przez Prezesa RM)
Dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju
Kwartalne komunikaty w Monitorze Polskim
Główny Inspektor Dozoru Jądrowego - organ wyższego stopnia (powoływany i odwoływany przez Prezesa PAA)
Inspektorzy dozoru jądrowego, powoływani i odwoływani przez Prezesa PAA
Zdarzenia radiacyjne (zaistnienie zagrożenia wymagającego pilnych działań w celu ochrony ludności):
Ze względu na zasięg dzielą się na:
Wyłącznie na terenie jednostki organizacyjnej → ew. akcją kieruje jej kierownik
Działania interwencyjne rozporządzenie porządkowym wojewody
O zasięgu wojewódzkim → ew. akcją kieruje wojewoda
Działania interwencyjne rozporządzeniem porządkowym wojewody
O zasięgu krajowym (ponadwojewódzkim) → ew. akcją kieruje minister wł. ds. wewnętrznych przy pomocy Prezesa PAA
Działania interwencyjne uchwała RM rozporządzeniem
Zdarzenie  działania w odpowiednim planie postępowania awaryjnego
Działania interwencyjne:
Przesiedlanie ludności
Nakaz pozostawania w pomieszczeniach
Podawanie preparatów ze stabilnym jodem
Zakaz spożywania skażonej żywności/ wody
Z nielicznymi wyjątkami nie stosuje się prawa ochrony środowiska
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz