Ochrona środowiska - materiały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 6594
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska - materiały - strona 1

Fragment notatki:PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
I WPROWADZENIE DO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
i Źródła prawa
konstytucja :
RP zapewnia ochronę środowiska , kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art.5)
Obowiązkiem władz publicznych jest zapobieganie negatywnej dla zdrowia ludzkiego degradacji środowiska (art. 68 ust 4)
tworzenie warunków ochrony środowiska oraz prowadzenie polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom , udzielanie każdemu informacji o stanie środowiska , a także wspieranie działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska (art. 74)
koncepcja obywatelskiego prawa do informacji o środowisku (funkcjonuje w prawie Unii Europejskiej)
potrzeby ochrony środowiska mogą uzasadniać wprowadzenie ustawowych ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności (art. 31 ust. 3)
powszechny obowiązek dbałości o stan środowiska (art. 86)
pozostałe źródła prawa : umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie , ustawy , ratyfikowane umowy międzynarodowe , rozporządzenia , prawo miejscowe (rozporządzenia wojewodów) . przepisy gminne (uchwały rad gmin)
prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej : Układ Europejski z dnia 16grudnia 1991 r. ustanawiający stowarzyszenie między RP z jednej strony , a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi Istotnym warunkiem wstępu do UE - dostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego w ciągu 10 lat
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej - bada projekty aktów normatywnych co do zgodności z wymaganiami unijnymi
Dyrektywy Rady (UE) - skierowane wyłącznie do państw członkowskich , nie są źródłem prawa w Polsce (ale obowiązek transformacji)
Wykładnia prawa krajowego tranforrmującego dyrektywę powinna być z nią zgodna
prawne pojęcie środowiska i jego ochrona
środowisko - ogól elementów przyrodniczych , w szczególności powierzchnia ziemi łącznie z glebą , kopaliny , wody , powietrze , świat roślinny i zwierzęcy , a także krajobraz , znajdujących się zarówno w stanie naturalnym , jak też przekształconym w wyniku działalności człowieka (art. 1 ust 2 u.k.ś.)
ochrona środowiska - działania podejmowane w celu zachowania (przywrócenia) równowagi przyrodniczej koniecznej dla zapewnienia niezagrożonego bytu człowieka , zwłaszcza poprzez racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami przyrodniczymi w zakresie uzasadnionym interesem społecznym , zapobieganie niszczącym (szkodliwym) wpływom na środowisko , niepogarszanie jego stanu , a także przywracanie jego elementów do właściwego stanu (art. 2 ust. 1 u.k.ś.)
metody ochrony środowiska
zachowawcze - konserwatorskie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz