kopaliny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kopaliny - omówienie - strona 1 kopaliny - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

1. Kopaliny dzieli się na podstawowe i pospolite.
2. Do kopalin podstawowych zalicza się:
1) gaz ziemny, ropę naftową oraz jej naturalne pochodne, węgiel brunatny, węgiel
kamienny i metan z węgla kamiennego;
2) kruszce metali szlachetnych, rudy metali (z wyjątkiem darniowych rud żelaza)
i metale w stanie rodzimym, łącznie z rudami pierwiastków rzadkich i
rozproszonych oraz pierwiastków promieniotwórczych;
3) apatyt, baryt, fluoryt, fosforyt, gips i anhydryt, piryt, siarkę rodzimą, sole potasowe
i potasowo-magnezowe, sole strontu, sól kamienną;
4) azbest, bentonit, diatomit, dolomit, gliny biało wypalające się i kamionkowe,
gliny i łupki ogniotrwałe, grafit, kaolin, kamienie szlachetne i ozdobne,
kwarc, kwarcyt, magnezyt, miki, marmury i wapienie krystaliczne, piaski
formierskie i szklarskie, skalenie, ziemię krzemionkową.
2a. W rozumieniu ustawy wszystkie kopaliny występujące w granicach obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej są kopalinami podstawowymi.
2. Kopaliny niewymienione w ust. 2 i ust. 2a są kopalinami pospolitymi.
W rozumieniu ustawy:
1) złożem kopaliny jest takie naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz innych
substancji stałych, gazowych i ciekłych, których wydobywanie może
przynieść korzyść gospodarczą;
7) zakładem górniczym jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół
środków służących bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska
górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia
przeróbcze;
8) obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach, której przedsiębiorca jest uprawniony do
wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem
koncesji;
9) terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót
górniczych zakładu górniczego;
10) wyrobiskiem górniczym jest przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub w górotworze
powstała w wyniku robót górniczych;
11) robotami górniczymi jest wykonywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk
górniczych w związku z działalnością regulowaną ustawą;
Ustawa określa zasady i warunki:
1) wykonywania prac geologicznych;
2) wydobywania kopalin ze złóż;
2a) składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, z wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych wyrobiskach
3) ochrony złóż kopalin, wód podziemnych i innych składników środowiska w
związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin.
Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie bez zbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, w tym w
podziemnych wyrobiskach górniczych, z wyjątkiem takiej działalności prowadzonej w
odkrywkowych wyrobiskach górniczych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz