Udostępnianie złóż - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Udostępnianie złóż - wykład - strona 1 Udostępnianie złóż - wykład - strona 2 Udostępnianie złóż - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ogólne zasady udostępniania złóż oraz charakterystyka wyrobisk udostępniających.
Dla wszystkich udokumentowanych złóż sporządza się dokumentacje geologiczne, które
stanowią podstawę do udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin oraz ustanowienia
obszaru górniczego. Koncesji udziela się na drodze przetargu. Koncesję wydaje i wyznacza
obszar górniczy Minister Środowiska(kopaliny podstawowe) i wojewoda( kopaliny pospolite)
Obszar górniczy(rys) zakładu podziemnego określają na powierzchni granice pola
kopalnianego a w głąb ziemi płaszczyzny pionowe, przeprowadzone przez linie graniczne
pola kopalnianego. Granicą obszaru może być również płaszczyzna nachylona poprowadzona
wzdłuż dyslokacji górotworu(uskoku).
Wielkość obszaru górniczego powinna być taka, by zapewniła w sposób ciągły jej produkcję
przez okres czasu, jaki przetrwać mogą główne wyrobiska oraz urządzenia i budynki na
powierzchni(kilkadziesiąt do 100 lat).
Oprócz granic obszaru górniczego ustala się granice terenu górniczego. Teren górniczyprzestrzeń objęta niekorzystnymi wpływami robót górniczych, z tytułu, których
przedsiębiorca zobowiązany jest ponoszenia kosztów w ramach odszkodowań i napraw szkód
górniczych. Granice terenu górniczego z reguły sięgają poza granice obszaru górniczego.
Granice terenu i obszaru górniczego organ koncesyjny uzgadnia z Prezesem WUG.
Wyrobiska udostępniające na terenie obszaru górniczego:
- maja za zadanie otworzyć dostęp do złoża lub jego części,
-wykonane są najczęściej w skałach poza złożem,
-polega na wykonaniu podziemnych wyrobisk górniczych(pionowych, pochyłych ,
poziomych) łączących złoże lub jego część z powierzchnią ziemi(drogi transportowe i
wentylacyjne),
Wybór sposobu udostępniania złoża oraz miejsca wymaga analizy czynników geologicznych,
technicznych i ekonomicznych. Zasadnicze znaczenie ma wielkość i kształt geometryczny
złoża oraz budowa geologiczna górotworu.
Roboty powinny być tak prowadzone , aby:
-nie powodowały zniszczenia złoża i nie utrudniały prawidłowej gospodarki złożem,
-po ich zakończeniu istniała możliwość wybierania złoża zgodnie z zasadami techniki
górniczej,
-było zapewnione bezpieczeństwo i komfort pracujących.
- przy wybieraniu złoża możliwe było zapewnienie w ciągu możliwie długiego okresu czasu
pracy kopalni, zaplanowanych parametrów produkcji.
Wybór miejsca udostępniania zależy od rozmieszczania zasobów w złożu.
Należy dążyć do skrócenia dróg przewozowych ze względu na koszty, przy czym należy
uwzględnić parametry mechaniczne skał, w których projektuje się wykonanie tych wyrobisk.
Każda kopalnia powinna mieć, co najmniej 2 zdatne do użytku połączenia wyrobisk
podziemnych z powierzchnią ziemi(doprowadzanie świeżego powietrza, odprowadzanie
zużytego).
Szyb(rys)-podstawowe wyrobisko udostępniające w kopalniach podziemnych; wyrobisko
pionowe(czasem pochylne) o przekroju poprzecznym, okrągłym(średnica 4.5-8.5 m),
prostokątnym lub beczkowym.
Szyby stanowią główne drogi transportowe dla wyciąganego na powierzchnie urobku, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz