Politechnika Warszawska - strona 516

Warunki techniczne budynków - zmieniające rozporządzenie Ministra

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

  1                      Rozporz ą dzenie   Ministra Infrastruktury1)   z dnia 6 listopada 2008 r.  zmieniaj ą ce rozporz ą dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiada ć  budynki i ich usytuowanie2)      Na  podstawie  art.  7  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994...

Projekt budowlany - zmiana rozporządzenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

  ROZPORZ Ą DZENIE   MINISTRA  INFRASTRUKTURY1)   z dnia 17 grudnia 2008 r.   w sprawie zmiany rozporz ą dzenia zmieniaj ą cego rozporz ą dzenie w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego     Na  podstawie  art.  34  ust.  6  pkt  1  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Praw...

Usytuowanie budynków - rozporządzenie Ministra

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

  Rozporz ą dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć   budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)  Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip...

Rozporzadzenie w sprawie zakresu audytu energetycznego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

  1   ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 )    z dnia 17 marca 2009 r.    w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu  remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego     Na  podstawie  art.  1...

Wymagania stawiane schodom - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Problem  komunikacji pionowej w budynku rozwiązany być w róŜny   sposób. 1. Podstawowe powszechnie stosowane rozwiązanie to schody. W budynkach niskich  ( sfery  komunalno-bytowej) moŜe to być rozwiązanie jedyne. 2.  W budynkach wyŜszych muszą być zaprojektowana takŜe windy, jednak zawsze   uzupe...

Infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1904

Infrastruktura transportu Prowadzący wykłady: prof. Kazimierz Towpik dr inŜ. Jacek Kukulski Literatura Bałuch H.  Wspomaganie decyzji w drogach kolejowych. KOW, Warszawa 1983. Bałuch H.  Diagnostyka nawierzchni kolejowej, WKiŁ, Warszawa 1975. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.  InŜynieria ruchu. W...

Infrastruktura transportu II

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

Infrastruktura transportu II DIAGNOSTYKA NAWIERZCHNI  DROGOWYCH I LOTNISKOWYCH Czy moŜna dzisiaj budować dobre drogi bez ich właściwej  diagnostyki? Bądź jeszcze bardziej stanowczo: po co wydawać pieniądze na diagnostykę, jeśli wiadomo, Ŝe i tak jest źle? Takie  pytania pojawiają się co jakiś czas ...

Infrastruktura transportu-żegluga śródlądowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

Infrastruktura transportu II ś EGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Drogi wodne z jednej strony stanowią  część ogólnej gospodarki wodnej  z drugiej strony zaś są częścią systemu  transportowego kraju. Zadaniem gospodarki wodnej jest takie odprowadzenie do  morza wód opadowych, Ŝeby było ograniczone do minimum  ich s...

Infrastruktura transportu-oddziaływanie dróg na środowisko

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Oddziaływanie dróg na  środowisko  Szybki rozwój motoryzacji, a w tym przemysłu i energetyki,  wykładniczo rosnące tempo eksploatacji spowodowało  ogromne szkody środowisku. W najbliŜszej przyszłości na  czele zagroŜeń globalnych pojawi się ef...

Infrastruktura transportu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Infrastruktura transportu  drogowego Obiekty inŜynieryjne Obiekty inŜynieryjne  umoŜliwiają uŜytkownikom dróg  przekraczanie przeszkód  terenowych (rzek, dolin itp.) Do obiektów inŜynierskich zalicza się: - Obiekty mostowe, - Tunele - Przepusty - Konstrukcje oporowe - Ruchomy obiekt mostowy  Dzienn...