Warunki techniczne budynków - zmieniające rozporządzenie Ministra

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki techniczne budynków - zmieniające rozporządzenie Ministra - strona 1 Warunki techniczne budynków - zmieniające rozporządzenie Ministra - strona 2 Warunki techniczne budynków - zmieniające rozporządzenie Ministra - strona 3

Fragment notatki:


  1                      Rozporz ą dzenie   Ministra Infrastruktury1)   z dnia 6 listopada 2008 r.  zmieniaj ą ce rozporz ą dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiada ć  budynki i ich usytuowanie2)      Na  podstawie  art.  7  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2006 r. Nr  156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr  99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r.  Nr 145, poz. 914) zarządza się, co następuje:    §  1 . W rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75,  poz.  690,  z  2003  r.  Nr  33,  poz.  270    oraz  z  2004  r.  Nr  109,  poz.  1156),  wprowadza się następujące zmiany:    1)  w § 2:          a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  „1.  Przepisy  rozporządzenia  stosuje  się  przy  projektowaniu,  budowie  i  przebudowie  oraz  przy  zmianie  sposobu  u ytkowania  budynków  oraz  budowli  nadziemnych  i  podziemnych  spełniających  funkcje  u ytkowe  budynków,  a  tak e  do  związanych  z  nimi urządzeń budowlanych, z zastrze eniem § 207 ust. 2.   2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu u ytkowania:  1)  budynków o powierzchni u ytkowej nie przekraczającej 1000 m 2,  2)  budynków o powierzchni u ytkowej przekraczającej 1000 m 2 , o których mowa  w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane   -  wymagania,  o  których  mowa  w  §  1,  mogą  być  spełnione  w  sposób  inny  ni   określony  w  rozporządzeniu,  stosownie  do  wskazań  ekspertyzy  technicznej  właściwej  jednostki  badawczo-rozwojowej  albo  rzeczoznawcy  budowlanego  oraz  do  spraw  zabezpieczeń  przeciwpo arowych,  uzgodnionych  z  właściwym  komendantem  wojewódzkim  Państwowej  Stra y  Po arnej  lub  państwowym  wojewódzkim  inspektorem  sanitarnym,  odpowiednio  do  przedmiotu  tej  ekspertyzy.”,  b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  „3a.  Przy  nadbudowie,  rozbudowie,  przebudowie  i  zmianie  sposobu  u ytkowania  budynków  istniejących    o  powierzchni  u ytkowej  przekraczającej  1000  m 2  wymagania,  o  których  mowa  w  §  1,  z  wyłączeniem  wymagań  charakterystyki  energetycznej,  mogą być spełnione w sposób inny ni  określony w rozporządzeniu, 

(…)

… IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z
OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII
1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie.
1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów,
obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i
współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe ni wartości U(max)
określone w tabelach:
Budynek mieszkalny…
… współczynnika
przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej ni 15% w porównaniu z budynkiem
nowym o takiej samej geometrii i sposobie u ytkowania, lub
2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 . rok)], określającego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i
chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody u ytkowej i oświetlenia wbudowanego
jest mniejsza od wartości…
… podłogowych
oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i
współczynnika przenikania ciepła.
1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach
centralnego ogrzewania, ciepłej wody u ytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych),
instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące
wymagania minimalne określone w poni szej tabeli:
Wymagania…
… dla budynku
mieszkalnego, je eli:
1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają
wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania
określone w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku
przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika
przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej ni 15% w porównaniu z budynkiem
nowym…
… okna oraz
inne przegrody przeszklone i przezroczyste odpowiadają przynajmniej wymaganiom
określonym pkt 2.1.4. załącznika nr 2 do rozporządzenia.”;
11) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) lp 20 otrzymuje brzmienie:
20
§ 134
ust. 1
PN-EN ISO
10077-1:2007
Cieplne właściwości u ytkowe okien,
drzwi i aluzji - Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła Część 1: Postanowienia ogólne
całość normy
PN-EN…
… powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielających część
ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych pomieszczeń
nieogrzewanych, liczona po obrysie zewnętrznym,
Ve – jest kubaturą ogrzewanej części budynku, pomniejszoną o podcienia, balkony,
loggie, galerie itp., liczoną po obrysie zewnętrznym,
Af – powierzchnia u ytkowa ogrzewana budynku (lokalu);
2) w budynkach mieszkalnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz