Infrastruktura transportu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Infrastruktura transportu  - strona 1 Infrastruktura transportu  - strona 2 Infrastruktura transportu  - strona 3

Fragment notatki:

Infrastruktura transportu Prowadzący wykłady: prof. Kazimierz Towpik dr inŜ. Jacek Kukulski Literatura Bałuch H.  Wspomaganie decyzji w drogach kolejowych. KOW, Warszawa 1983. Bałuch H.  Diagnostyka nawierzchni kolejowej, WKiŁ, Warszawa 1975. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.  InŜynieria ruchu. WKiŁ, Warszawa 1997. Gronowicz J.  Ochrona środowiska w transporcie lądowym. ITE, Poznań-Radom 2003. Furtak K.  Wprowadzenie do projektowania mostów. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999. Leśko M.  Wybrane zagadnienia diagnostyki nawierzchni drogowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997. Leśko M., Pasek M.  Porty lotnicze. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997. Madej A., Wołowicki W . Mosty betonowe. WkiŁ, Warszawa 1998. Nita P.  Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych. WkiŁ, Warszawa 1999. Rozwój infrastruktury transportu. Pod red. K. Wojewódzkiej-Król. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 2000. Ś wiątecki A., Nita P., Świątecki P.  Lotniska. Wydawnictwa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 1999. Towpik K.  Utrzymanie nawierzchni kolejowej, WKiŁ, Warszawa 1990. Towpik K.  Infrastruktura transportu kolejowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004. Towpik K.  Infrastruktura drogi kolejowej. ObciąŜenia i trwałość nawierzchni. Biblioteka Problemów Eksploatacji. ITE,  Warszawa – Radom 2006. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.  Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006. Co to jest infrastruktura? Infrastrukturę  definiuje  się jako  ogół urządzeń i  instytucji  niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki.  MoŜna  więc  mówić o  infrastrukturze  ekonomicznej,  obejmującej  usługi  w  zakresie  transportu,  komunikacji,  energetyki,  melioracji  itp.  (na  przykład  sieć kolejowa  i  drogowa,  porty,  elektrownie,  zapory  wodne),  oraz  infrastrukturze  społecznej,  obejmującej  usługi  prawne  i  społeczne  (szkoły,  szpitale,  sądy,  więzienia,  instytucje  administracji państwowej itp.). Techniczna infrastruktura transportu Techniczna  infrastruktura  transportu  lądowego  to  całokształt  obiektów  inŜynieryjnych  umoŜliwiających  przemieszczanie  się środków  transportu  – samochodów,  statków  i  pojazdów  szynowych  – w  sposób  zorganizowany, a takŜe w miarę moŜliwości bezpieczny i  wygodny.  UŜytkownik  moŜe  korzystać z  tej  infrastruktury bezpośrednio (o ile posiada własny środek  transportu)  lub  odwoływać się do  usług  transportowych. 

(…)

…,
kolejowych. RozróŜnia się: urządzenia - postojowe,
komunikacyjne i techniczne
Na kierunki rozwoju infrastruktury transportu, która
jest
jednym
z
najwaŜniejszych
elementów
zagospodarowania przestrzennego kraju, mają wpływ:
– procesy demograficzne,
– rozmieszczenie przemysłu i źródeł surowcowych,
– struktura osadnicza.
Transport samochodowy
Sieć dróg kołowych jest dobrze dostosowana do rozmieszczenia
miejsc…
… szczególnie
na gruntach wysadzinowych. W okresie jesiennym kiedy
następuje zawilgocenie podłoŜa drogowego, woda często
akumulowana jest w gruncie w skutek słabego parowania
naleŜy m.in.:
-naprawić w nawierzchni wyboje i wyrównać nierówności,
-uszczelnić spoiny i szczeliny w nawierzchni,
-usunąć pryzmy materiałów z poboczy,
-oczyścić rowy odwadniające,
-oczyścić zamulone przepusty,
-sprawdzić sączki w poboczach i działanie drenów
podziemnych
W okresie wiosennym, który jest najgroźniejszy
w utrzymaniu dróg poniewaŜ zawilgocenie jest największe
w związku z tym naleŜy:
- z nastaniem ocieplenia usunąć śnieg i lód z poboczy
i wewnętrznych skarp poboczy to umoŜliwi odmarzanie
gruntu i sączków,
- oczyścić ze śniegu rowy odpływowe,
- oczyścić ze śniegu przepusty oraz wpusty do studzienek.
Rodzaje napraw
Utrzymanie drogi samochodowej wymaga
wykonywania robót zapewniających normalną
eksploatację drogi. RozróŜnia się roboty utrzymania
bieŜącego, naprawy bieŜące oraz naprawy kapitalne.
.
BieŜące utrzymanie:
- usuwania śniegu z poboczy i rowów
- usuwanie zamulenia rowów i wylotów sączków
udraŜniając istniejący system odwodnienia
- usuwanie błota z jezdni, profilowaniu dróg
gruntowych, a w przypadku nawierzchni
betonowych uzupełnianiu masy zalewowej w
szczelinach dylatacyjnych oraz naprawie pęknięć
- naprawa przełomów oraz uzupełnienie i wymiana
części oznakowania pionowego i poziomego
- pielęgnacją roślinności
- utrzymanie roślinności na poboczach i skarpach,
koszenia traw .
Naprawy kapitalne, główne
Układanie geosiatek
Zbrojenie siatkami
Zbrojenie warstw asfaltowych wykonane w postaci siatek szklanych…
…,
- prefabrykowane, wykonane z gotowych elementów
oraz złoŜone (mieszane),
- makadamowe, układane z warstw kruszywa o
róŜnym uziarnieniu zmniejszającym się od dołu ku
górze,
- betonowe, wykonywane z kruszywa ze spoiwa o
róŜnym uziarnieniu cementowym lub bitumicznym.
Przy wyborze technologii wykonania nawierzchni
drogowych naleŜy przede wszystkim wykorzystywać
materiały miejscowe - Ŝwiry, pospółki, piaski, iły…
… – z podbudową z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie;
typ C – z podbudową z betonu asfaltowego;
typ D – z podbudową z piasku otoczonego
asfaltem.
Dla nawierzchni półsztywnych rozróŜniono:
typ E – z podbudową z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
typ F – z podbudowa z chudego betonu.
Przystępując do projektowania konstrukcji
nawierzchni drogowej naleŜy:
- określić obciąŜenie…
… bitumiczne nie są wraŜliwe na działanie soli.
Asfalt czy smoła są obojętne wobec soli, nie ma więc reakcji
chemicznych pomiędzy nimi.
Sole jednak utrzymują nawierzchnię w stanie ciągłego
zawilgocenia i woda ma moŜliwość przenikania w nawierzchnię.
Woda przenika więc przez siatkę porów, przez pęknięcia
włoskowate. Przy gwałtownym oziębieniu woda zamarza i
powoduje zniszczenia.
Nawierzchnie bitumiczne…
… wysokości
zasłony (1,60÷1,80 m).
Zabiegi utrzymaniowe nawierzchni betonowych:
- uzupełnienie wyłuszczeń i małych wykruszeń za pomocą
Ŝywic epoksydowych,
- frezowanie nierówności i progów,
- zastrzyki w celu stabilizacji płyty,
- utrzymanie szczelin przez oczyszczenie i uzupełnienie masą
zalewową,
- wzmocnienie nawierzchni poprzez wprowadzenie grubej
warstwy betonu cementowego lub bitumicznego (20-25 cm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz