Politechnika Warszawska - strona 294

Charakterystyczne przekroje poprzeczne stosowane na pasy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1386

Charakterystyczne przekroje poprzeczne stosowane na pasy Charakterystyczne przekroje poprzeczne stosowane na pasy (górne i dol­ne), krzyżulce i słupki kratownic pokazano na rys. 6.17. Wyróżniono trzy ro­dzaje przekrojów poprzecznych prętów: jed...

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa obciążeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1932

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa obciążeń Współczynniki obciążenia 7^ nazywa się również współczynnikami przeciąże­nia, a ich wartości według norm polskich podano w tabl. 2.1. Uwzględniają one możliwość niekorzystnych odchyleń od wartości charakterystycznych oraz nie­pewność modelu teoretyczn...

Długości wyboczeniowe i smukłości słupów głównych hal - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3206

Długości wyboczeniowe i smukłości słupów głównych hal W szacowaniu nośności słupów bardzo ważna jest poprawna identyfikacja sposo­bu zamocowania końców pręta i właściwe określenie jego długości wyboczenio-wych oraz smukłości. Przyjęty model obliczeniowy (schemat statyczny) wytęże­nia słupa musi mie...

Dźwigary dachowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2653

Dźwigary dachowe Dźwigary dachowe (rygle kratowe) w halach szedowych mogą być ustawio­ne pionowo (rys. 1.18c) lub skośnie (rys. 1.18a i b), na słupach (rys. 1.18a) lub pomiędzy nimi (rys. 1.18b i ...

Dodatki w płatwiach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Dodatki w płatwiach gli. Zastosowanie owalnych otworów w elementach węzłowych 5 oraz podkładek o powierzchni walcowej 3 umożliwia łączenie ściągów 1 z płatwiami lub ryglami w przypadku zmiennych kątów nachylenia względem siebie. Na rysunku 4.10 pokazano podwieszenie

Dwudzielna podstawa słupa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1939

Dwudzielna podstawa słupa Dwudzielna podstawa stupa (rys. 6.52b) umożliwia odrębne rozpatrywanie jej części ściskanej i rozciąganej. W takim przypadku wyraźnie oddziela się konstrukcyjnie te części przez zastosowanie oddzielnych blach poziomych (czo­łowych) w częściach skrajnych podstawy. Takie roz...

Dylatacje konstrukcji hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5509

Dylatacje konstrukcji hal W projektowaniu budynków halowych o konstrukcji stalowej należy uwzględnić zmiany temperatury pochodzenia klimatycznego, technologicznego i pożarowego. Umowną temperaturę scalania konstrukcji ze stalowych elementów wys...

Hale z suwnicami mostowymi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1176

Hale z suwnicami mostowymi W halach z suwnicami mostowymi belki podsuwnicowe opiera się na wspor­nikach słupów układów poprzecznych hali. Wówczas w osiach ścian szczytowych daje się takie same nośne układy poprzeczne jak w polach pośrednich, mimo że ich obciążenia są mniejsze. Jeżeli nie jest konie...

Konstrukcja stężeń dachów i słupów hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3493

Konstrukcja stężeń dachów i słupów hal Stężenia dachów i słupów głównych hal stosuje się przede wszystkim w celu za­pewnienia geometrycznej niezmienności i sztywności ustroju nośnego. Dodatko­we ich zadania konstrukcyjne, zasady stosowania i rozmieszczania podano w roz­dziale 1. W rozdziale 5. nato...