Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 9

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 8

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Wykład 8: Wynagradzanie w przedsiębiorstwie. Motywacyjny charakter wynagrodzenia Wynagrodzenie - to zbiór składników płacowych (wypłacanych w formie gotówkowej i związanymi z treścią oraz wynikami pracy) i pozapłacowych (stanowiących dochód pracownika otrzymywany jednak nie koniecznie w formie go...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 5

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Wykład 5: Ocenianie pracowników Ocena pracy może dotyczyć : Wymagań pracy → wartościowanie pracy → relacje wynagrodzeń zasadniczych Kompetencje (kwalifikacje, cechy osobowe, zachowanie pracownika) → → system ocen okresowych → przeszeregowanie, awans, nagrody, premie Wyniki pracy → formy płac →...

Ocenianie pracowników - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Wykład 5: Ocenianie pracownikówpkt.3 Ocena pracy może dotyczyć : Wymagań pracy → wartościowanie pracy → relacje wynagrodzeń zasadniczych Kompetencje (kwalifikacje, cechy osobowe, zachowanie pracownika) → → system ocen okresowych → przeszeregowanie, awans, nagrody, premie Wyniki pracy → formy p...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników [T. Listwan] ZZL - określona koncepcja zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie postrzega się jako skład...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Zbiór działań składających się na zarządzanie kadrami można ujmować w trzech aspektach: • funkcjonalnym, tj. rodzaju wykonywanych czynności, subfunkcji , czy procesy, • instytucjonalnym, określającym typ podmiotów (instytucji) real...

Plan rozwoju pracownika - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

Plan rozwoju pracownika - polega na ustaleniu celów zawodowych pracownika (potrzeby i aspiracje a możliwości osoby), a następnie określeniu programu działań umożliwiających osiągnięcie tych celów w firmie. W praktyce przyjmuje często postać planu ścieżki kariery zawodowej, tzn. sekwencja stanowis...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 4

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Rozwiązanie lub wygaśniecie stosunku pracy potwierdza świadectwo pracy, które pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi, w którym to dokumencie powinny się znaleźć informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 5

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Charakterystyka koncepcji człowieka ekonomicznego: istota bierna, wrażliwa jedynie na bodźce ekonomiczne, człowiek prymitywny, zimny, wyrachowany egoista bez fantazji i emocji, istota pozbawiona uzdolnień siły charakteru, wysokiego morale i prac...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 6

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Ze względu na interdyscyplinarny charakter ZZL, znajdują tu zastosowanie metody i techniki (ujęcie instrumentalne) wywodzące się z różnych dyscyplin (np.: socjologia i psychologia pracy, ergonomia, analiza ekonomiczna), np.: analiza pr...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 7

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Związek zawodowy jest organizacja powołaną do reprezentowania i obrony praw oraz interesów określonej grupy pracowników. Rola związków zawodowych wynika z nadanych im uprawnień na mocy ustawy. W myśl Ustawy o związkach zawodowych nadaje związkom zawodowym prawo do: obrony praw każdego pracownika ...