Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 4 - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 4 - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 4 - strona 3

Fragment notatki:


Rozwiązanie lub wygaśniecie stosunku pracy potwierdza świadectwo pracy, które pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi, w którym to dokumencie powinny się znaleźć informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy i inne (np. korzystanie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego, odbywania służby wojskowej, egzekucjach z wynagrodzeń) Umowa zlecenia
- pracę może świadczyć nie tylko osoba fizyczna, ale i podmiot gospodarczy (firma),
- brak podporządkowania pracodawcy
- nie obejmuje jej ustawowe minimum wynagrodzenia i jest ono wypłacane z dołu (czyli po wykonaniu pracy),
- nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych takich umów,
zleceniodawca nie udziela urlopu, nie wypłaca odprawy, nie płaci za czas choroby Umowa o dzieło
- jej wynikiem jest konkretny rezultat o charakterze materialnym lub niematerialnym
- - nie musi być zrealizowana osobiście przez podmiot, który ją zawiera, ale odpowiedzialność ponosi wykonawca
- od umowy o dzieło nie płaci się składek na ZUS, chyba że pracodawca podpisze ją z własnym pracownikiem Kontrakt menedżerski - forma zatrudnienia menedżerów, jest to typ umowy nienazwanej, co oznacza całkowitą swobodę w kształtowaniu treści i warunków umowy w ramach uregulowań kodeksu handlowego i cywilnego. Kontrakt menedżerski może być zawierany na czas nie określony i określony (zwykle nie krótszy niż 2-3 lata), w której zarządzający bierze na siebie obowiązek starannego wykonywania powierzonych mu czynności, przejmuje w zarząd zarówno majątek materialny przedsiębiorstwa, jak również jego składniki niematerialne (załoga). Przedmiotem kontraktu mogą być: poprawa efektywności zarządzania, poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa, restrukturyzacja, prywatyzacja. Zarządca reprezentuje przedsiębiorstwo na zewnątrz, podejmuje strategiczne decyzje ekonomiczne oraz administruje powierzonym mu personelem. Otrzymywane wynagrodzenie zwykle uzależniony jest od osiąganych wyników, a menedżer odpowiada całym swoim osobistym majątkiem (stosowany jest weksel gwarancyjny w wysokości od 75- do 150- krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce). W kontrakcie ustalane są warunki wcześniejszego jej rozwiązania za dwu- , trzymiesięcznym wynagrodzeniem, a w określonych przypadkach ze skutkiem natychmiastowym Obowiązki pracodawcy • informować pracowników podejmujących pracę o zakresie obowiązków, sposobie wykonywania pracy, podstawowymi uprawnieniami • organizować pracę w sposób zapewniający wykorzystanie czasu pracy, ograniczający jej uciążliwość • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu • zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (również szkolić w tym zakresie)

(…)

…, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umowa o pracę) • przestrzegać czasu pracy oraz regulaminu pracy ustalonego w zakładzie pracy • przestrzegać przepisów BHP i ppoż • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz dochowywać tajemnicy • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego Funkcje płac: dochodowa, kosztowa, motywacyjna, społeczna Funkcja motywacyjna płacy wynika z tego, iż pieniądz jest uniwersalnym środkiem wymiany i miernikiem wartości. Płaca nie ma jednak bezwzględnej wartości motywacyjnej, ponieważ zależy od różnorodności celów pracowników, wartości przez nich cenionych, dotychczasowych doświadczeń w zakresie stosowania tego narzędzia Płaca minimalna (najniższa) - stanowi kwotę wynagrodzenia, poniżej której nie można opłacać pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosowanie płacy minimalnej jest usankcjonowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (Konwencja z 1928 roku). Cele stosowania płacy minimalnej: wyeliminowanie wykorzystywania pracowników, wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji prowadzonej przez drastyczne obniżanie płac, podwyższanie płac zgodnie ze wzrostem gospodarczym.
Według danych Europejskiego Biura Statystycznego Eurostat ustawowa…
… € Płaca godziwa - o tej kategorii płacy mówi art. 4 Europejskiej Karty Społecznej uchwalonej przez Radę Europy 18.10.1961 r. (Polska jest członkiem RE i postanowienia karty są dla niej wiążące). Zgodnie z tym aktem pracownicy mają prawo do: takiego wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia, zwiększonej stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, do jednakowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz