Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 7 - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 7 - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 7 - strona 3

Fragment notatki:


Związek zawodowy jest organizacja powołaną do reprezentowania i obrony praw oraz interesów określonej grupy pracowników. Rola związków zawodowych wynika z nadanych im uprawnień na mocy ustawy. W myśl Ustawy o związkach zawodowych nadaje związkom zawodowym prawo do: obrony praw każdego pracownika oraz ich interesów i godności, kontroli przestrzegania przepisów chroniących interesy pracownicze, współtworzenia korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku, opiniowania założeń i projektów aktów prawnych oraz inicjowania zmian w prawie, zawieranie zbiorowych układów pracy, reprezentowanie pracowników jako strony Natomiast zakładowa organizacja związkowa ma prawo do: wspólnego ustalania z pracodawcą zasad wykorzystania środków z ZFŚS, ustalanie systemów wynagradzania, regulaminu pracy, rozkładu czasu pracy, planu urlopów, opiniowania niektórych decyzji kadrowych (zwolnienia).
Kierownictwo, z racji posiadania uprawnień decyzyjnych, ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy, a podejmując określone decyzje kształtuje warunki pracy i płacy w przedsiębiorstwie (tym samym wpływa na poczucie satysfakcji pracowników (lub jej braku) i postawy pracowników wobec pracy i przedsiębiorstwa)
Państwo - tworzy politykę w zakresie stosunków pracy (stopień interwencjonizmu państwowego), wspomaga tworzenie i przestrzeganie procedur umożliwiających rozwiązywanie problemów (instytucje, agencje), tworzy prawo, a zarazem jest pracodawcą Trójstronna Komisja ds. Społeczno Gospodarczych - instytucjonalna forma współpracy ww podmiotów, funkcjonująca od 1994 r., której zadaniem jest wspieranie dialogu społecznego na rzecz utrzymania pokoju społecznego przez dochodzenie do konsensusu w sprawach makroekonomicznych (ustalenie wskaźników maksymalnego wzrostu płac, reformy emerytalne) Można mówić o następujących koncepcjach stylów kierowania stosunkami pracy: styl tradycyjny, paternalistyczny, nowoczesny (konstytucyjny i konsultacyjny) oraz styl oportunistyczny Układy zbiorowe pracy - porozumienie związane z pracą (określenie warunków pracy i zatrudnienia, uregulowania stosunków między pracownikami i pracodawcami) jako skutek prowadzonych negocjacji zbiorowych. Pełnią one funkcje: ochronną, regulacyjną, prewencyjną i integracyjną. Układy zbiorowe stanowią narzędzie wspomagające realizacje funkcji personalnej poprzez np. wprowadzanie do nich różnych form udziału pracowników w zyskach oraz własności pracowniczej. W Polsce jest to instrument nie spełniający swojej roli, regulowane w nich problemu sprowadzają się do kwestii wynagrodzeń i dotyczą praktycznie wyłącznie sektora państwowego. Wewnętrzny rynek pracy charakteryzują dwie kategorie: popyt zatrudnieniowy (wynikający z istniejącego poziomu techniki, technologii, organizacji, metod zarządzania) oraz wielkość i struktura zakładowego kapitału ludzkiego (strona podażowa - zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym), które to wielkości są dynamiczne i zmieniają się pod wpływem różnorodnych uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, socjalnych, prawnych. Powstaje więc problem wzajemnego ich dostosowania, co umożliwi racjonalne gospodarowanie czynnikiem ludzkim w firmie

(…)

… społeczny, zarządzanie wiedzą, równowaga między pracą a życiem prywatnym.
oraz o fazach rozwoju funkcji personalnej:
• faza operacyjna (lata 1900-1945), głównymi zadaniami działów kadr w przedsiębiorstwach była administracja płac i pełnienie zadań pomocniczych,
faza menedżerska (taktyczna, 1945-1980),

… • zmian wielkości i struktury zakładowych zasobów pracy w wyniku procesów samoistnych (np. „biologiczny ubytek czynnika pracy - ok. 3% rocznie”, autonomiczny wzrost przeciętnej efektywności pracy (skutek nabywania doświadczenia) oraz inercyjność wielkości i struktury zatrudnienia (stosowanie określonych bodźców kształtujących wielkość i strukturę zatrudnienia jest zazwyczaj mniejsza niż spodziewany efekt…
… lata) określonej liczby akcji po określonej cenie, która powinna być zbieżna z ich realną wartością w chwili zawierania umowy, po tym okresie pracownik może akcje kupić, bądź wstrzymać się z kupnem, gdy kurs akcji go nie satysfakcjonuje • bonusy (perki lub perkwizyty) - najczęściej przysługuje pracownikom na kierowniczych stanowiskach lub o długim stażu pracy, zazwyczaj udzielane w naturze ( samochód…
…).
• stwierdzenie, że wszystkie trzy modele mają swoich zwolenników i są skuteczne w praktyce (podejście sytuacyjne - complex man); • model zasobów ludzkich odpowiada wymogom racjonalności społeczeństwa przemysłowego, natomiast warunki ery postindustrialnej są zupełnie odmienne - stąd konieczność poszukiwania nowych rozwiązań,
• podstawowa zmiana to stwierdzenie, że przedsiębiorstwo to nie zbiór zasobów, ale układ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz