Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 43

Estymacja - POJĘCIE, WŁASNOŚCI, ZASTOSOWANIE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

1. ESTYMATOR. POJĘCIE, WŁASNOŚCI, ZASTOSOWANIE. Estymator Tn - określona statystyka z próby służąca oszacowaniu nieznanej wartości parametru populacji Własności estymatorów: 1. zgodność - estymator jest zgodny, jeżeli spełniony jest warunek: d...

Etapy testowania hipotez statystycznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Etapy testowania hipotez statystycznych Cel: Chcemy sprawdzić czy wyniki otrzymane dla próby możemy odnieść do całej populacji. Oznaczenia: H0 - hipoteza zerowa H1 - hipoteza alternatywna μ - średnia dla populacji π - frakcja dla populacji Etapy: Stawiamy hipotezy: zerową i alternatywną; H...

Metoda najmniejszych kwadratów - Modele liniowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

Metoda najmniejszych kwadratów. Służy do szacowania parametrów strukturalnych modeli liniowych bądź też sprowadzalnych do liniowych. k - liczba zmiennych objaśniających k+1 - liczba szacowanych parametrów t = 1,...,T - liczba obserwacji Zapis macierzowy: y - wektor obserwacji na

Metoda Hellwiga

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Joanna Niewiadoma
 • Matematyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1638

Metoda wskaźników pojemności informacyjnej (metoda Hellwiga) Za pomocą modelu wyboru zmiennych Hellwiga wybiera się do modelu takie zmienne, które są silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą a słabo między sobą. Rozpatruje się wszystkie ...

Bank Centralny. Rating

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Celem oddziaływania Banku Centralnego jest zmiana stóp procentowych. Rynek pieniężny zawiera instrumenty do jednego roku, rynek kapitałowy -powyżej jednego roku. Papiery wartościowe dzielimy na: rozliczeniowe (czek, weksel) dłużne czyli wierzytelnościowe (bony, obligacje) własnościowe (akcje) ...

Budżet jako podstawa zarządzania jednostką samorządu terytorialnego...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

BUDŻET JAKO PODSTAWA ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Struktura gospodarki budżetowej w państwie jest podobna do systemu organizacyjnego organów władzy i administracji publicznej. Każdy organ władzy publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym posiada swój własny budżet. ...

Budżet państwa - Definicje Budżetu Państwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1127

Budżet Państwa Definicje Budżetu Państwa Budżet Państwa może być definiowany jako: AKT PRAWNY budżet jest określony na dany rok w ustawie budżetowej. Ustawa budżetowa określa dochody i wydatki państwa na okres roku kalendarzowego. Dochody i wydatki ustalone są na podstawie obowiązujących norm praw...

Cele polityki pieniężnej. Popyt na pieniądz

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ Cele te można wyodrębnić wg. Różnych kryteriów : kryterium czasu cele krótkookresowe cele wieloletnie ( strategiczne ) cele krótkookresowe określane są jako bieżące lub doraźne. Dotyczą np. aktualnego poziomu stóp procentowych, kursu walut, preferencji kredytowych. Cel...

Finanse i rozliczenia międzynarodowe - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Finanse i rozliczenia międzynarodowe Wymienialność walut Wymienialność-jest to prawnie i faktycznie zagwarantowana możliwość wymiany pieniądza występującego w ramach danego państwowego systemu pieniężnego na pieniądz występujący w systemach pieniężnych innych państw oraz możliwość wykorzystywania ...

Finanse przedsiębiorstw - wykłady - Różnice pomiędzy finansami a rachu...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW - wykłady Finanse - ogól zjawisk ekonomicznych, związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. Tam gdzie nie ma pieniądza nie ma finansów. Finanse przedsiębiorstw - część ogółu zjawisk ekonomicznych Do podziału dóbr i usług dochodzi w drodze przeplatania się...