Finanse przedsiębiorstw - wykłady - Różnice pomiędzy finansami a rachunkowością

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstw - wykłady - Różnice pomiędzy finansami a rachunkowością - strona 1 Finanse przedsiębiorstw - wykłady - Różnice pomiędzy finansami a rachunkowością - strona 2 Finanse przedsiębiorstw - wykłady - Różnice pomiędzy finansami a rachunkowością - strona 3

Fragment notatki:

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW - wykłady
Finanse - ogól zjawisk ekonomicznych, związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. Tam gdzie nie ma pieniądza nie ma finansów. Finanse przedsiębiorstw - część ogółu zjawisk ekonomicznych
Do podziału dóbr i usług dochodzi w drodze przeplatania się różnych kategorii świadczeń pieniężnych, do klasowych zaliczamy:
strumień rynkowy - ekwiwalentny - zachodzi tu bezpośredni związek między przepływem pieniądza a towarem
transferowy strumień pieniędzy - nieekwiwalentny - darowizny, dotacje
kredytowy - związany jest z kreacją pieniądza przez banki
oszczędności - są zatrzymanym w czasie przepływem pieniężnym - jest to zasób
Podmioty występujące w finansach:
finanse gospodarstw domowych
finanse publiczne
finanse ubezpieczeń
finanse banków i inwestycji finansowych
finanse przedsiębiorstw
Istota finansów przedsiębiorstw polega na spojrzenie na to zjawisko z punktu widzenia mikroekonomicznego.
Finanse przedsiębiorstw to taka wiedza, która charakteryzuje się cechami:
mikroekonomiczny punkt widzenia
ograniczenie zakresu badań do wyodrębnionej strefy działalności jednostki, tzn. oddzielanie tej działalności od gospodarstw domowych
identyfikacja zjawisk finansowych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu
badanie wpływu regulacji prawnych na podstawy przedsiębiorstwa
treść, metody i sposoby oceny gospodarki finansowej przedsiębiorstwa
Różnice pomiędzy finansami a rachunkowością:
Rachunkowość zajmuje się odzwierciedleniem już podjętych decyzji gospodarczych a finanse zajmują się oceną i planowaniem tych decyzji, zarówno przed jak i po.
Produktem finalnym księgowości jest doprowadzenie do powstania sprawozdania finansowego, dla finansów sprawozdanie finansowe jest rozpoczęciem pracy.
Księgowość musi wypełniać pewne zapisy prawne. Biblią dla księgowości jest ustawa o rachunkowości. Finanse nie mają ograniczeń. Muszą brać pod uwagę prawne unormowanie, ale są to tylko czynniki wokół których muszą się obracać.
Finanse przedsiębiorstwa to zjawiska i procesy pieniężne zachodzące w przedsiębiorstwie. Finansami się zarządza. Zarządzanie finansami jest to proces decyzyjny podporządkowany realizacji głównego celu opierającego się na wykorzystaniu różnego rodzaju instrumentów, technik, kryteriów i reguł do sterowania przebiegiem procesów i zjawisk pieniężnych zachodzących w przedsiębiorstwie.


(…)


Zlecenie otwarcia akredytywy
Potwierdzenie otwarcia akredytywy
Dokumenty o dostawie
Zawiadomienie o zapłacie
BANK IMPORTERA otwarcie akredytywy BANK EKSPORTERA
OTWIERAJĄCY dokumenty o dostawie i zapłacie POTWOERDZAJĄCY
Koszt akredytywy to 1,5% od wysokości jej akredyty.
sprzedaż w warunkach kredytowych - płatność w rachunku otwartym, czyli zapłata poleceniem przelewu lub przekazem pocztowym po otrzymaniu…
… działalności jednostki (produkcja handlowa czy usługowa) oraz inne rodzaje nie zaliczone do działalności inwestycyjnej i finansowej
działalność inwestycyjna (lokacyjna) dotyczy nabywania lub zbywania składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkich z nimi związanych pieniężnych kosztów i korzyści
działalność finansowa polega na pozyskiwaniu lub utracie źródeł finansowania…
… koszt zmienny próg strata koszt stały wielkość produkcji i sprzedaży Dźwignia finansowa - efekt dźwigni finansowej jest to wprowadzenie mniej oprocentowanego kapitału obcego dla podniesienia rentowności kapitałów własnych.
Wzór na stopień dźwigni finansowej w ujęciu dynamicznym:
DFL - degree of financing leverage
Kapitał obcy musi być wyżej oprocentowany niż stopa zysków.
Ocen efektywności gospodarczej…
… nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięty w roku podatkowym po odjęciu kwot ustawowo przysługujących odliczeń. Jest to podatek liniowy. (27% w 2004r.?)
Podatek VAT
Podmiotem podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i osoby fizyczne będące przedsiębiorcami a także inne podmioty wykazujące na własny rachunek we własnym imieniu czynności…
….
22% - najwyższy podatek VAT w Polsce.
25% - podatek w Europie, Danii i Szwecji.
Podatek naliczony - wynika z oryginałów faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego w momencie dokonywania transakcji zakupu towarów lub usług.
Podatek należny - podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po sprzedaniu i pomniejszeniu o podatek naliczony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz