Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 42

Funkcje finansowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Grzegorz Zasuwa
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 840

Wartość zaktualizowana netto Wartość zaktualizowana netto (Net Present Value- NPV), to różnica pomiędzy zdyskontowanymi wpływami a wydatkami związanymi z przedsięwzięciem, w pewnym horyzoncie czasu. Przepływy pienięzne dyskontowane są na moment początkowy przedsięwzięcia. (1) gdzie: NCFt - przewid...

Analiza macierzy współczynników korelacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

Ekonometria - ćwiczenia I. Zadanie 1. Niech Yt = α0 + α1X1t + α2X2t + α3X3t + α4X4t + ξt, gdzie: Yt - zmiany produkcji w przedsiębiorstwie [mld zł], X1t - zatrudnienie [tys. osób], X2t - wartość maszyn i urządzeń [mld zł], X3t - czas przes...

Ekonometria - zagadnienia do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1029

1 Podstawowe cele ekonometrii to: -cel poznawczy- poznanie mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych -cel predyktywny- przewidywanie dalszego przebiegu tych zjawisk -cel decyzyjny- wpływanie na dalszy przebieg zjawisk ekonomicznych 2 Model ekonometryczny to podstawowe narzędzie badawcze...

Metoda wskaźników pojemności informacyjnej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2030

C. Metoda wskaźników pojemności informacyjnej Dana relacja R(Yt, X1t, … Xkt), zdefiniujmy wszystkie podzbiory zbioru { X1t, … Xkt}, ich liczba jest równa L = 2k - 1. Definiujemy wskaźnik pojemności indywidualnej zmiennych: ml Hlj = rj2 / (1 + Σ [rij]) (l = 1,…,L, j = 1,…,mi) i = 1 i≠j gdzie l oz...

Obliczanie metodą najmniejszych kwadratów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 203
Wyświetleń: 861

Szacowanie parametrów modeli liniowych metodą najmniejszych kwadratów Postać modelu liniowego o k zmiennych objaśniających: Yt = α0 + α1X1t + α2X2t + α3X3t + ... + αkXkt + ξt. Funkcja kryterium dopasowania modelu do danych empirycz...

Szacowanie zmiennych do modelu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 462

Ćwiczenia 5. MICROFIT - opis narzędzia. Zadanie. Niech Yt = α0 + α1X1t + α2X2t + α3X3t + α4X4t + ξt, gdzie: Yt - zmiany produkcji w przedsiębiorstwie [mld zł], X1t - zatrudnienie [tys. osób], X2t - wartość maszyn i urządzeń [mld zł], X3t - czas przestoju maszyn [l. dni], X4t - nakłady inwestyc...

Weryfikacja modelu ekonometrycznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 679

Ćwiczenia - przykład II weryfikacji modelu ekonometrycznego Podejmując trud budowy modelu ekonometrycznego doznajemy krańcowo różnych doznań, bowiem powszechnie niechętny wśród studentów sąd o ekonometrii, ustępuje wówczas, gdy po przełamaniu uprzedzeń, stwierdzamy, że o sukcesie decyduje znajomość...

Wybrane zagadnienia z ekonometrii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

Czym zajmuje się ekonometria i jakie są jej cele? Ekonometria (gr. okonomia - administracja, gospodarka; i metron - miara) jest nauką zajmującą się specyficznymi metodami statystycznymi pozwalającymi badać związki jakie występują pomiędzy różnymi wielkościami ekonomicznymi tj. cena, dochód, popyt, ...

Zakres badań ekonometrii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 532

Przedmiotem badania ekonometrii jest statystyczne badanie ilościowych prawidłowości ekonomicznych. Działalność gospodarcza jest domeną procesów masowych, w których uwypukla się działanie przyczyn głównych a niweluje ubocznych, w wyniku czego wyodrębnić można cztery rodzaje prawidłowości statystyczny...

Analiza współmierności zjawisk ekonomicznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Przyrosty absolutne - informują o ile wzrośnie (zmaleje) poziom zjawiska w okresie badanym w porównaniu z jego poziomem w okresie badanym są to wielkości mianowane, wyrażone w takich samych jednostkach miary jak badane zjawiska. Przyrostem...