Budżet jako podstawa zarządzania jednostką samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet jako podstawa zarządzania jednostką samorządu terytorialnego - strona 1 Budżet jako podstawa zarządzania jednostką samorządu terytorialnego - strona 2 Budżet jako podstawa zarządzania jednostką samorządu terytorialnego - strona 3

Fragment notatki:

BUDŻET JAKO PODSTAWA ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Struktura gospodarki budżetowej w państwie jest podobna do systemu organizacyjnego organów władzy i administracji publicznej. Każdy organ władzy publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym posiada swój własny budżet. Dzisiejszy polski system budżetowy obejmuje dwa zasadnicze budżety:
budżet państwa
budżet jednostek samorządu terytorialnego, a więc gmin, powiatów i województw samorządowych
Tak więc można powiedzieć, że te budżety stanowią podstawę gospodarki finansowej.
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest:
wyodrębniony z całości publicznej gospodarki finansów samoistnym zdecentralizowanym zasobem środków pieniężnych zgromadzonym z zasady w sposób bezwolny i wykorzystywany na realizację zadań danej jednostki samorządu terytorialnego.
Jest uchwalony w formie uchwały budowany na rok budżetowy.
rocznym planem finansowym - zestawieniem liczbowym określającym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody tej jednostki, deficyt lub nadwyżkę budżetową danej jednostki samorządu terytorialnego na przyszły rok budżetowy - zgodnie z przepisem, tzw. ustaw ustrojowych i ustaw o finansach publicznych budżetu jednostki samorządu terytorialnego są rocznymi obligatoryjnymi samorządowymi planami finansowymi, zatwierdzanymi w formie uchwały budżetowej jednostki - obejmują dochody i wydatki oraz przychody i rozchody tejże jednostki, a także przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych, jak również funduszy celowych tych jednostek - w stosunku do poprzednio obowiązującego prawa budżetowego ustawa o finansach publicznych rozszerza zakres budżetu o przychody i rozchody jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody i wydatki tych jednostek powiązanych z budżetem metodą netto.
Uchwała budżetowa określa też wielkość nadwyżki finansowej i jej ewentualne przeznaczenie lub deficytu budżetowego oraz źródła jego sfinansowania. Uchwała budżetowa może określić, obok limitów, wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.


(…)

… terytorialnego praw własności oraz innych praw majątkowych, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania tych prac oraz o zadłużeniach mających wpływ na stan tego mienia.
Projekt uchwały budżetowej wraz z odpowiednimi objaśnieniami jego pozycji oraz wymagalnymi materiałami informującymi są przedstawiane organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w celu…
… terytorialnego.
W przypadku nie uchwalenia uchwały budżetowej w terminie regionalna izba obrachunkowa do 30 kwietnia roku budżetowego ustala budżet jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań własnych oraz zadań zleconych.
Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa:
przewidywane dochody według ważniejszych źródeł i klasyfikacji jednostek samorządu terytorialnego,
wydatki…
… ją regionalnej izbie obrachunkowej. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały zarząd opracowuje układ wykonawczy budżetu, przekazuje również informację danej jednostce o ewentualnych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji i wpłaty do budżetu. Opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.
Zarząd…
… samorządowe.
Samorząd terytorialny wykonuje różne zadania publiczne. Zakres tych zadań przedstawiony został przez Adama Smitha w XVIII w., który je do trzech podstawowych twierdzeń działalności publicznej:
obrony narodowej
wymiaru sprawiedliwości
prac publicznych - ten rodzaj zadań powinien być ponoszony z opłat użytkowników dóbr lokalnych, finansowanych przez lokalną administrację, która ma istotną rolę…
… finansowych. Jednostka ta ma termin na opracowanie tego planu jednakże 30 dni od dnia otrzymania danych ale nie później niż do 22 grudnia.
W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, to organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego może wniosek zarządu uchwalić prowizorium budżetowe jednostki na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
Ad. 2) Uchwałę budżetową…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz