Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 4

Charakterystyka kont 580, 300, 490

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 4823

Konto 580 - "Rozliczenie kosztów produkcji" służy do porównania kosztu wytworzenia poszczególnych produktów lub ich grup z wartością wytworzonych produktów wyrażoną w cenach ewidencyjnych. Na stronie Wn konta 580 ujmuje się, w korespondencji z odpowiednimi kontami zespołu 5, rzeczywisty ...

Zarządzanie - pytania testowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1533

Pytania testowe TAK/NIE: Humanizacja to lata 80. w rozwoju funkcji personalnej W modelu ZZL pracowników traktuje się tak samo jak inne czynniki (np. maszyny) W zarządzaniu systemowym na pytanie jak zarządzać - udziela się odpowiedzi „to zależy”

Funkcja personalna - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

DATA 12.X.2007 Lata 80 - te zarządzanie zasobami ludzkimi jako odrębny wydział Def, Funkcji personalnej Jest to efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów ludzkich, określana współcześnie ZZL. Jest wypełniana przez przede wszystkim działy personalne, kierowników liniowych, którzy bezpośredni...

Zagadnienia do egzaminu - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735

Zarządzanie zasobami ludzkimi MODEL ZZL HRM- Human Resources Management Ten termin po raz pierwszy znalazł zastosowanie po II Wojnie Światowej. To pojęcie wywodzi się z literatury amerykańskiej i było wyrazem poszukiwania nowej fo...

Egzamin 2013 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1575

Zadanie 1. W przedsiębiorstwie X masowo produkuje się 1 wyrób. Materiały zużywane są do produkcji w całości z chwilą jej rozpoczęcia. Na koncie „Produkcja podstawowa” figurują następujące pozycje kosztów: Pozycje kalkulacyjne Remanent pocz. kosztów Rp Koszty okresu Ko Razem koszty prod. Rp+Ko ...

Endogeniczny model wzrostu gospodarczego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2226

ENDOGENICZNY MODEL WZROSTU GOSPODARCZEGO. Dochód jest funkcją kapitału Y= A K Tempo wzrostu zależy od K, a to od dochodu Założenia modelu Solowa powodują, że model ten nie tłumaczy występowania długookresowego wzrostu gospodarczego (nie wiadomo kto miałby finansować postęp technologiczny, który ...

Model AS-AD - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 5453

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MODELU AS-AD. PODEJŚCIE KEYNESOWSKIE VS KLASYCZNE. Podstawowe założenia modelu: • ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) • punktem odniesienia analizy jest obserwacja poziomu produkcji i cen (a nie stopy procentowej jak w modelu Krzy...

Model IS-LM - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2870

MODEL IS-LM. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA. FUNKCJA IS. WYPROWADZENIE GRAFICZNE. Model IS-LM został wprowadzony przez Johna Hicksa. Funkcja IS IS- linia ta pokazuje wszystkie kombinacje stóp procentowych i dochodów w równowadze na rynku dóbr i usług. Dla tych punktów I=S, stąd nazwa tej funkcji. Jeżeli...

Model Mundella-Fleminga - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 980
Wyświetleń: 6069

MODEL MUNDELLA- FLEMINGA. POLITYKA MONETARNA I JEJ SKUTECZNOŚĆ W GOSPODARCE OTWARTEJ. a) stały kurs walutowy - równowaga zewnętrzna i wewnętrzna - jeśli rośnie podaż pieniądza to LM przesunie się w prawo - mamy deficyt w bilansie płatniczym; stopy procentowe maleją, co powoduje spadek inwestycji...

Teoria wzrostu Solowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

TEORIA WZROSTU SOLOWA. OGÓLNE OMÓWIENIE, PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WNIOSKI. Teoria wzrostu gospodarczego stawia sobie pytania: - Jak przesunąć dochód? - Od czego zależy tempo rozwoju gospodarczego? - Czy kraje słabiej rozwinięte dogonią kraje najbogatsze? Aby odpowiedzieć na te pytania posługujemy...