Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 38