Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 5.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 5. - strona 1

Fragment notatki:Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.

     Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.  
 
1.  Zaznacz  państwa  członkowskie  „starej”  Unii  Europejskiej,  które  nie  wprowadziły  dotąd 
euro: a)  Dania, Szwecja, Wielka Brytania b)  Dania, Wielka Brytania, Irlandia c)  Wielka Brytania, Dania, Grecja d)  Wielka Brytania, Grecja, Szwecja  
2.  Europejska Wspólnota Gospodarcza funkcjonuje jako organizacja międzynarodowa od: 
a)  1.01.1958 roku b)  1.01.1952 roku  c)  1.07.1956 roku d)  1.01.1960 roku 
 3.  Które z poniższych stwierdzeń, dotyczących Komisji Europejskiej jest fałszywe? 
a)  Komisja ma prawo inicjatywy legislacyjnej w I filarze b)  Komisja zapewnia przestrzeganie prawa wspólnotowego c)  Komisja przygotowuje projekt budżetu Wspólnoty d)  Komisja uchwala najważniejsze akty prawne we Wspólnocie 
 4.  Jak się nazywają spotkania przywódców rządów i szefów państw Unii Europejskiej: 
a)  Rada Europejska b)  Rada Europy c)  Rada Unii Europejskiej d)  Komisja Europejska 
 5.  Jeżeli  trzy  kraje  usuwają  cła  w  handlu  wzajemnym  i  ustanawiają  wspólną  taryfę  celną 
wobec reszty świata, to tworzą: a)  specjalną strefę ekonomiczną b)  strefę wolnego handlu c)  unię celną d)  wspólny rynek 
 
6.   W wyniku przystąpienia do Unii Europejskiej Polska przekazała organom unijnym całość 
swych dotychczasowych kompetencji w zakresie: a)  polityki ochrony konsumenta b)  polityki handlowej c)  polityki społecznej d)  polityki zagranicznej 
     
 
1 7.   Unia Europejska została powołana na mocy: 
a)  Traktatu Rzymskiego b)  Traktatu z Maastricht c)  Traktatu Nicejskiego d)  Traktatu Amsterdamskiego  
 8.   Wyłączne prawo inicjatywy legislacyjnej w I filarze Unii Europejskiej ma: 
a)  Komisja Europejska b)  Rada Unii Europejskiej c)  Parlament Europejski d)  Rada Europejska 
 9.   Kopenhaskie warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej obejmowały: 
a)  spełnienie  przez  Polskę  kryteriów  konwergencji  dotyczących  wejścia  do  unii 
walutowej 
b)  dostosowanie  systemu  podatkowego  do  jednolitych  stawek  podatkowych  Unii 
Europejskiej 
c)  zdolność sprostania przez polskie przedsiębiorstwa konkurencji na wspólnym rynku d)  zdolność  Polski  do  uczestniczenia  we  wspólnej  polityce  zagranicznej  Unii 
Europejskiej 
 
10.  Jeżeli  trzy  kraje  usuwają  cła  w  handlu  wzajemnym,  ustanawiają  wspólną  taryfę  celną 
wobec reszty świata i zezwalają na swobodne przepływy czynników produkcji, to tworzą: 

(…)

…%
c) niższa od 22%
d) wyższa od 22%
4
28. Kryterium skorzystania z pomocy w ramach celu 1 polityki regionalnej Unii Europejskiej
jest:
a) PKB per capita w regionie niższy od 75% średniego unijnego PKB
b) PKB per capita w regionie niższy od 90% średniego unijnego PKB
c) PKB per capita w regionie niższy od średniego unijnego PKB
d) PKB per capita w regionie niższy od 85% średniego unijnego PKB
29…
… przedsiębiorstwa konkurencji na wspólnym rynku
d) zdolność Polski do uczestniczenia we wspólnej polityce zagranicznej Unii
Europejskiej
10. Jeżeli trzy kraje usuwają cła w handlu wzajemnym, ustanawiają wspólną taryfę celną
wobec reszty świata i zezwalają na swobodne przepływy czynników produkcji, to tworzą:
a) unię celną
b) strefę wolnego handlu
c) wspólny rynek
d) unię walutową i gospodarczą
11. Unia celna…
…)
b) akcyza na samochody
c) od dochodów przedsiębiorstw (CIT)
d) od dochodów osobistych (PIT)
13. Jednolity rynek europejski został utworzony w dniu 1 stycznia:
a) 1993 r.
b) 1987 r.
c) 1962 r.
d) 1995 r.
2
14. Rada Unii Europejskiej reprezentuje interesy:
a) państw członkowskich
b) Unii Europejskiej jako całości
c) regionów reprezentowanych w Radzie
d) państw, które głosują za daną decyzją
15. Efekt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz