Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej-pytania i odpowiedzi - strona 1

Fragment notatki:

1.    UE jest `parasolem' nad Wspólnotami europejskimi i obejmuje trzy filary. P 2.    UE nie ma osobowości prawnej zgodnie z prawem międzynarodowym P 3.    Poniższe określenie, ze `organy i instytucje UE działają na podstawie i w granicach prawa' ma wymiar jedynie doktrynalny F 4.    W stosunkach zewnętrznych UE reprezentuje jedynie Parlament Europejski F 5.    Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest najstarszą obok Parlamentu Europejskiego instytucją Wspólnot P 6.    Komisja Europejska ma uprawnienia wykonawcze, gdyż wykonuje kompetencje przewidziane jej przez Radę UE. P 7.    Parlament Europejski wyposażony jest jedynie w kompetencje budżetowe  F 8.    Dyrektywy są adresowane do wybranych państw członkowskich UE, a tylko czasami do wszystkich państw. F 9.    Obowiązki i prawa dla obywateli wynikają z dyrektywy jeszcze przed jej włączeniem do systemu przepisów krajowych P 10.    Proces decyzyjny w UE jest wielofazowy i oparty na kilku procedurach. P 11.    Komisja Europejska jest organem stanowienia prawa. F 12.    Rada UE jest organem doradczym parlamentu europejskiego F 13.    Projektowana `Konstytucja dla Europy' ma zastąpić konstytucje narodowe. F 14.    Organami wspólnot są te, które zostały wyraźnie wymienione jako takie w art. 7 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej tj. np. Parlament Europejski. P 15.    I filar UE stanowią dziedziny uregulowane traktatami, które stanowiły Euroatom i Wspólnotę Europejską tj. unia celna i jednolity rynek, polityka handlowa, rolna itd. P 16.    Rada Europejska nie była przewidziana w traktatach założycielskich. P 17.    Symbole UE to: a. waluta euro; b. flaga; c. hymn,d)paszport europejski i Dzień Europy (9. V)  18.    Na system finansowy Wspólnoty Europejskiej składa się: a. budżet ogólny; b. finansowanie pozabudżetowe; c.  19.    Środki budżetowe obejmują m.in.: a. Europejski Fundusz Rozwoju; b. operacje pożyczkowo-kredytowe realizowane m.in. przez Komisję Europejską; c. środki finansowe Euroatomu; d. środki pochodzące z budżetu Funduszu Badań Węgla i Stali  20.    Do zasad gospodarki budżetowej UE zalicza się: a. zasadę zdarzeń prawnych; b. zasadę jedności formalnej i materialnej; c. zasadę jednoroczności; d. zasadę ogólności  21.    Zasada należytego zarządzania finansowego odnosi się do: a. zasad gospodarności; b. skuteczności; c. efektywności; d. realności  22.    Strukturę budżetu Wspólnoty Europejskiej można przedstawiać w ujęciu: a. ogólnym, b. perspektywicznym; c. poziomym; d. pionowym  23.    Prawo wspólnotowe stanowi: a. samoistny; b. autonomiczny; c. realny; d. funkcjonalny porządek prawny  24.    Pierwotne prawo wspólnotowe jest tworzone przez państwa członkowskie: a. prawda; b. fałsz  25.    Integracja gospodarcza to proces obejmujący: a. tworzenie strefy wolnego handlu; b. unii celnej; c. wspólnych gospodarek; d. wspólnej przedsiębiorczości

(…)

…. wspólnej przedsiębiorczości  26.    Komitet Regionów pełni rolę strażnika zasady: a. wolności gospodarczej; b. zasady swobody przepływu towarów; c. zasady subsydiarności; d. zasady swobód obywatelskich  27.    Procedura budżetowa to proces: a. planowania uchwalania i wykonywania budżetu ogólnego; b. zatwierdzania budżetu; c. konwergencji budżetu  28.    Wszystkie pozycje ujęte w budżecie są wyrażane: a. we wspólnej walucie europejskiej; b. w euro i walutach narodowych; c. w walutach amerykańskich  29.    Instytucjami o charakterze doradczym w UE są: a. Trybunał Obrachunkowy; b. Rzecznik Praw Obywatelskich; c. Komitet Regionów  30.    Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma prawo: a. dokonywania wykładni prawa wspólnotowego; b. kontrolowania decyzji instytucji UE; c. kontrolowania działalności legislacyjnej…
…. obywatelską swobodę przedsiębiorczości  34.    Do najważniejszych przepisów dotyczących przedsiębiorstw w UE należą: a.  ogólny zakaz karteli; b. zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku; c. zakaz tworzenia holdingów; d. zakaz koncentracji gospodarczej  35.    Instrumenty finansowe polityki regionalnej UE to: a. fundusze strukturalne; b. Fundusz Spójności; c. fundusz regionalny; d. fundusze XXX  36.    Korzyści z unii walutowej to: a. redukcja kosztów transakcyjnych; b. ograniczenie autonomii polityki pieniężnej; c. koszty konwersji; d. optymalizacja kosztów  37.    Do najważniejszych zasad funkcjonowania UE i jej systemu instytucjonalnego należą: a. zasada pomocniczości; b. zasada konwergencji; c. zasada kompetencyjności; d. zasada racjonalności  38.    Podmiotowość prawna Wspólnot ma charakter: a. pierwotny; b. pochodny; c. materialny; d. formalny  39.    Nowo wstępujące państwa przystępują do: a. Wspólnot; b. do Unii; c. Wspólnoty Europejskiej; d. Europejskiego Obszaru Gospodarczego  40.    Jednolity Rynek i Europejski Obszar Gospodarczy to pojęcia: a. tożsame; b. różne; c. doktrynalne; d. formalne

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz