Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej - strona 1 Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej - strona 2 Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej Traktaty założycielskie zawierały definicje Wspólnot Europejskich wyrażane w sposób opisowy, które znajdujemy w ich preambułach oraz w przypisanych im celach oraz politykach. Jedyny traktat, który pozostał to TEWEA. W Preambule do TUE i TfUE stwierdza się, że powołanie Unii Europejskiej stanowi podstawę dla „coraz ściślejszego związku między narodami Europy”. Jednak pozostałe zapisy traktatowe dotyczą już tylko osobowości prawnej, zadań i funkcjonowania UE. W tej sytuacji należy również odwołać się do doktryny, współkształtowanej przez naukę o stosunkach międzynarodowych, prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa Unii Europejskiej. Dyscypliny te definiują obecnie UE i EWEA/Euratom jako organizacje międzynarodowe, które należy analizować z punktu widzenia zewnętrznego i wewnętrznego. Zewnętrzny aspekt ich funkcjonowania potwierdza, że należą one /EWEA i UE/ do klasycznych organizacji międzynarodowych. Uwidacznia się to poprzez ich osobowość prawnokrajową i prawnomiędzynarodową. EWEA i UE w znaczeniu prawnokrajowym mogą np. zbywać mienie ruchome i nieruchome czy też stawać przed sądami krajowymi. Natomiast w znaczeniu prawnomiędzynarodowym posiadają one zdolność do: - zaciągania zobowiązań prawnych; - przystępowania do organizacji międzynarodowych; - stawania przed międzynarodowymi organami rozstrzygania sporów i ponoszenia odpowiedzialności prawnej; - utrzymywania stosunków dyplomatycznych oraz korzystania z przywilejów i immunitetów międzynarodowych . W ujęciu politologicznym EWEA i UE odbiegają dalece od klasycznych organizacji międzynarodowych, łącząc w sobie pierwiastki transnarodowe, supranarodowe i międzyrządowe . EWEA i UE są też efektem szczególnej instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych, która ukształtowała transgraniczne więzi między rozszerzającą się zbiorowością państw, charakteryzujące się wysokim stopniem trwałości, zwartości i złożoności. Bez tak efektywnej instytucjonalizacji i bez tak rozbudowanego układu organizacyjnego nie zaistniałyby przesłanki pozwalające na powołanie Unii Europejskiej. UJĘCIE PRAWNO-HISTORYCZNE:
1.O znaczeniu formalnym Wspólnot Europejskich niech świadczy fakt, iż w Maastricht w 1991 r. państwa członkowskie decydując się na utworzenie UE, nie podjęły decyzji o samorozwiązaniu się Wspólnot. 2.Preambuła Traktatu o UE z Maastricht (tak jak w TWE) zakładała, że Unia Europejska jest częścią procesu tworzenia coraz ściślejszego związku (unii) pomiędzy narodami Europy („ an ever closer union among the peoples of Europe”), w którym decyzje podejmowane są na szczeblu jak najbliższym obywatelowi. W art. 1 tegoż traktatu zakładano, że na Unię składają się „Wspólnoty Europejskie oraz polityki i formy współpracy ustanowione tym traktatem”.

(…)

… Konstytucyjnego (RFN) z 1993 r. w sprawie Traktatu o Unii Europejskiej. Mówi się tu o „ponadpaństwowo zorganizowanej wspólnocie”, „związku demokratycznych państw”, powiązanie państw, „związku państw /konfederacja/, a nie jednym państwie narodu europejskiego”, „związku narodów Europy” oraz „formie organizacyjnej” nie mającej podstaw w modelu „Stanów Zjednoczonych Europy”.
4. Definicję Unii Europejskiej znaleźć można również w Projekcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Zrezygnowano tu z dotychczasowego zapisu odwołującego się do narodów, eksponując dualną koncepcję Unii jako związku państw i obywateli. Unię definiuje się tu też z punktu widzenia kompetencji, które państwa członkowskie przekazują jej w celu osiągania ich wspólnych celów. Wyeksponowano tu założenie o koordynacyjnej roli UE wobec polityk krajów…
… międzynarodowych. Potwierdzają to np. uzgodnienia z 1999 r. między UE i UZE w sprawie wzmocnionej współpracy czy też umowa zawarta między UE a Byłą Jugosławiańską Republiką Macedonii (FYROM) w sprawie działalności Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w tym kraju, z dnia 31 sierpnia 2001 r. Stanowiło to dowód, że UE posiadała /do traktatu z Lizbony/, niejako (ułomną )„zapożyczoną” od państw członkowskich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz