Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityki europejskie - zagadnienia wstępne - strona 1 Polityki europejskie - zagadnienia wstępne - strona 2 Polityki europejskie - zagadnienia wstępne - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do polityk europejskich
11.10.2012
Zasady zaliczenia:
Uczestnictwo
Aktywność (premia dla aktywnych)
Egzamin
Problem 1 CO NALEŻY ROZUMIEĆ POD POJĘCIEM „POLITYKI EUROPEJSKIE”?
5 celów strategicznych Polskiej polityki:
Wzmacnianie naszej suwerenności poprzez uczestnictwo w różnych unijnych przedsięwzięciach i instytucjach, które pozwolą lepiej wykorzystać posiadane przez nas zasoby lub uzupełniać braki w tych zasobach. Suwerenność nie w sensie prawnym (……….) i cało władności prawe, ale w sensie rzeczywistym, czyli rzeczywistej zdolności do samodzielnego rządzenia się.
Trwałe ustalenie stosunków z członkami Unii na zasadach przyjaźni i współpracy poprzez wykorzystanie wszystkich sposobności jakie Unia stwarza w tej dziedzinie. To jest wielka szansa historyczna dla wszystkich narodów uczestniczących w UE. Przy dzisiejszym stanie umysłów, przy dzisiejszym stanie polityki mogą one ułożyć na stałe przyjazne stosunki między sobą. Szczęśliwie znaleźliśmy się również w tej grupie. Rozciągnięcie integracji na naszych wschodnich sąsiadów tak by wyeliminować napływającą od nich niestabilność, aby wykluczyć użycie siły z ich strony, a także aby pozyskać ich do projektu dalszego rozwoju kontynentu.
Maksymalizacja napływu zagranicznych środków przydatnych i publicznych, zapewnienie swobodnego dostępu do rynków europejskich oraz ograniczenie niestabilności i nieprzewidywalności działalności gospodarczej.
Stworzenie trwałych warunków dla harmonijnego współżycia z narodami związanymi z naszymi programami. System koordynacji polityk europejskich powinien:
Umożliwiać identyfikację interesów krajowych wtedy gdy ich eksponowanie jest konieczne w ramach gremiów decyzyjnych UE
Umożliwiać definiowanie priorytetów w krajowej polityce europejskiej
Umożliwiać formułowanie, przedstawianie i odpowiednią obronę polskich stanowisk we wszystkich gremiach decyzyjnych UE w odpowiednim czasie i na odpowiednim poziomie merytorycznym
Zapewniać stan, w którym wszystkie problemy pojawiające się na gremiach decyzyjnych UE są „zagospodarowane” przez właściwy organ polskiej administracji, jak również umożliwiać współdziałanie dwóch i więcej resortów tam, gdzie ich kompetencje nakładają się na siebie, a także pozwalać na rozstrzyganie sporów kompetencyjnych
Zapewniać wtórne wykonanie przyjętych na poziomie unijnym zobowiązań.
Perspektywa publicystyczna TU SĄ ZDJĘCIA BUZKA I…?

(…)

…, w jakim Unia postanowiła zaprzestać wykonywania swojej kompetencji.
3. Państwa Członkowskie koordynują swoje polityki gospodarcze i zatrudnienia na zasadach przewidzianych w niniejszym Traktacie, do których określenia Unia ma kompetencję.
4. Zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej Unia ma kompetencję w zakresie określania i realizowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
… artykułu stosuje się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, określone są w artykule 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”
Możliwe warianty odpowiedzi
Polityka Unii Europejskiej
Sposoby działania UE (mechanizmy decyzyjne)
Obszary działania (cele i zakres)
„Europejska” określa podmiot działający a nie przedmiot
Redukcjonizm pars pro toto
Polityka krajowa
Wersja A
Realizacja interesu narodowego w UE
Wymiar materialny
Wymiar formalny (instytucjonalny)
Wersja B
Wdrażanie polityki UE
Wymiar instytucjonalny
Wymiar materialny
Charakter prowadzonej polityki Wersja publicystyczna
Charakter koncyliacyjny
Wersja kulturowa
Charakter aksjologiczny
Co to znaczy „polityki”? dlaczego liczba mnoga?
Polityki
Polity
Ustrój
Politics
Proces
Policy
Zawartość
Możliwe warianty odpowiedzi
Polityka…
…, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska. Wspiera postęp naukowo-techniczny.
Zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.” -> art.3
„czuwa…
… podstawowe funkcje państwa, zwłaszcza funkcje mające na celu zapewnienie jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego. W szczególności bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego Państwa Członkowskiego.
3. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują
i udzielają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz