Dr Piotr Rączka

note /search

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy - charakter prawny planu -podstawowy instrument w zakresie zagospodarowania i planowania przestrzennego -ustawa jednoznacznie stanowi, iż plan miejscowy jest aktem prawa miejscow...

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy Art. 41.  Członkowie samorządu lekarzy podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu...

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

Programy zawierające zadania rządowe dla realizacji celów publ. o znaczeniu krajowym Akty kierownictwa wewnętrznego. Akt planowania specjalistycznego. Charakter powszechnie obowiązujący dopiero po włączeniu do miejscowych planów, a to za pośrednictwem regionu, dlatego istotne współdziałanie organów...

Planowanie przestrzenne - zadanie gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1078

Zadania gminy w zakresie planowania przestrzennego Art. 3.  1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem

Pojęcie pobytu stałego i czasowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Pojęcie pobytu stałego Art. 6.  1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. 2. Miejscem pobytu stałego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej, zamieszkałej stale na statku, jest miejscowość, w której ma siedzibę prz...

Normy w prawie administracyjnym materialnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyje materialne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Normy w prawie adm. materialnym 21. Pojęcie prawnej formy działania administracji. Prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji. Typ czynności nie zależy od zakresu spraw, w jakich te czynności występują, ani od tego, czy są one powiązane z innymi czynnościami. 22. Klasyfikac...

Pojęcie administracji, organu i urzędu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1225

Pojęcie administracji, organu i urzędu Administracja może występować w 3 znaczeniach: 1/wyodrębnione w państwie struktury organizacyjne powołane dla realizacji zadań publicznych, 2/określona i o specjalnych cechach działalność związana z realizacją zadań publicznych 3/administracja to grupa osób...

Pojęcie i etapy stosowania prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 3542

Pojęcie i etapy stosowania prawa Stosowanie prawa administracyjnego wiąże się z potrzebą wydania decyzji administracyjnej w celu: nałożenia obowiązku, ustalenia uprawnienia lub odmowy ustalenia uprawnienia. Po to aby stać się pomiotem obowiązku, opisanego w ustawie, lub aby uzyskać uprawnienie musi...

Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1337

Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego. Konstytucję stosuje się bezpośrednio - jeśli ustawy, rozporządzenia są sprzeczne z konstytucją to są nieważne. Prawo adm. mat. - jeden z działów prawa. 3 grupy: Prawo adm. ustrojowe - określające ustrój gminy, powiatu, województwa, samorządu...

Pojęcie przestrzegania prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2534

Pojęcie przestrzegania prawa Normy bezpośrednio kształtujące sytuację prawną adresatów, kształtują prawa i obowiązki bez potrzeby ustanawiania dodatkowych aktów oprócz tych norm. Jest ich dużo w różnych gałęziach prawa. Ten sposób regulacji szczególne miejsce ma w obszarze pr. administracyjnego, po...