Pojęcie i etapy stosowania prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i etapy stosowania prawa - strona 1 Pojęcie i etapy stosowania prawa - strona 2 Pojęcie i etapy stosowania prawa - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i etapy stosowania prawa Stosowanie prawa administracyjnego wiąże się z potrzebą wydania decyzji administracyjnej w celu: nałożenia obowiązku, ustalenia uprawnienia lub odmowy ustalenia uprawnienia. Po to aby stać się pomiotem obowiązku, opisanego w ustawie, lub aby uzyskać uprawnienie musi nam to zostać dostarczone w drodze aktu indywidualnego zwanego decyzją. Akt ten ma charakter indywidualno - konkretny, wydany jest na podstawie normy gereralno - abstrakcyjnej w drodze stosowania prawa .
W teorii prawa przez stosowanie prawa rozumie się „proces ustalania przez organ państwa konsekwencji prawnych… faktów w sposób wiążący… na podstawie norm prawa obowiązującego”. To pojęcie odnosi się do procesu stosowania prawa przebiegającego w granicach gałęzi prawa, aby ustalić skutki prawne dla odrębnego przypadku, indywidualnego adresata. Proces ten musi być przeprowadzony po to, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy można odnieść skutki prawne, o których jest mowa w normie, do indywidualnie określonego adresata i konkretnie określonej sytuacji. Trzeba znać sytuację faktyczną i odnieść ją do normy prawnej, która określa zasady przyznawania danego uprawnienia. Takie stosowanie prawa przeprowadzają organy adm. publicznej tam, gdzie istnieje konieczność ukształtowania uprawnień lub obowiązku.
W ramach procesu stosowania prawa przeprowadza się szereg, zespół, następujących po sobie czynności, mających odpowiedzieć na pytanie czy norma prawa o charakterze generalno - abstrakcyjnym może mieć zastosowanie do indywidualnego adresata w konkretnej sprawie. W ramach procesu stosowania prawa wyróżnia się następujące cztery modelowe etapy :
I etap - ustalenie stanu prawa. Ustalenie czy i jaka norma prawna obowiązuje w znaczeniu dostatecznie określonym dla potrzeb rozstrzygnięcia. Jest to dość trudne w prawie administracyjnym ze względu na mnogość źródeł prawa. Wyróżnia się dwa etapy wewnętrzne:
1.poszukiwanie źródła
2.czy w tej ustawie jest norma, która pozwala w stopniu dostatecznie określonym zastosować do tego stanu faktycznego
II etap - ustalanie stanu faktycznego Uznanie za udowodniony faktu, na podstawie materiałów dowodowych i w oparciu o przyjętą teorię dowodów.
III etap - subsumcja - podstawienie Jak się ma ustalony stan faktyczny do ustalonego stanu prawnego. Podstawienie faktu uznanego za udowodniony pod stosowaną normę prawną. Odpowiedniość oddala powództwo albo uznaje powództwo, skazuje albo uniewinnia.
IV etap - ustalenie konsekwencji prawnych Wiążące ustalenie konsekwencji prawnych faktu uznanego za udowodniony na podstawie zastosowanej normy prawnej. Konsekwencje w znaczeniu skutków prawnych, które pośród wskazanych w normie prawnej powinno się odnieść do tego stanu faktycznego.


(…)

…. Tam wedle przepisów określających właściwość miejscowa tych ośrodków zaskarża się te decyzje do sądu np. od Słupska po Elbląg do Gdańska. Jest to sąd jednoinstancyjny w tej chwili, nie ma nadzwyczajnych środków zaskarżenia wyroków wydawanych w reakcji na skargę. Od stycznia 2004 sądownictwo administracyjne będzie dwuinstancyjne w Polsce. Będą wojewódzkie sądy administracyjne w które przekształca…
… prawo jest „zainteresowany” efektami decyzji w tym sensie, ze osiąganie określonych efektów społecznych jest wpisane w jego zakres działania, a decyzja jest jednym z instrumentów osiągania tych efektów;
Dla organu administracji reprezentującego państwo i działającego na podstawie prawa, wydanie decyzji w sprawie np. podatkowej, pozwolenia na budowę, czy jakiejkolwiek innej, jest aktem dotyczącym sprawy…
… organu, którego on jest pracownikiem, zadaniem tego organu jest pozyskiwanie dla budżetu państwa środków niezbędnych na różne cele publiczne obsługiwane z tych wspólnych pieniędzy.
np. Jeżeli odpowiedni organ administracji budowlanej np. starosta wydaje decyzję budowlaną, pozwolenie na budowę, co dla inwestora jest sprawą osobistą, czy on uzyska to pozwolenie, ale z drugiej strony w wydawaniu takiej…
… prawa w prawie administracyjnym nie dzieje się w sytuacji sporu. Np. urzędnik kontra inwestor, który prosi o pozwolenie na budowę, on z nikim sporu nie toczy, tylko nie/uprzejmie prosi o wydanie pozwolenia na budowę. Urzędnik reprezentuje państwo, inwestor siebie jako podmiot indywidualny. Urzędnik zapoznaje się ze sprawą, czyta ustawę i odpowiada „nie/udzielam pozwolenia” Niesporna, to nie znaczy…
… z urzędu lub na wniosek stron;
Proces stosowania prawa uruchamiany jest, albo z inicjatywy zainteresowanego. Tam gdzie idzie o uprawnienie, proces stosowania prawa uruchamia się (zostaje uruchomiony) na wniosek zainteresowanego (np. inwestor występuje o pozwolenie na budowę, rozłożenie na raty należności, korekta dotychczasowej decyzji). Gdy chodzi o ustalenie w drodze decyzji administracyjnej uprawnienia…
… do urzędu skarbowego, minister finansów w stosunku do wszsytkich organów administracji finansowej) sugeruje, ustala, narzuca rozumienie, proponuje odpowiednie rozumienie stosowanych przepisów prawnych. np. ordynacja podatkowa „minister finansów ma prawo do wydawania wiążących wytycznych w zakresie prawa podatkowego” Niektóre przepisy budzą wątpliwości, więc Minister Finansów ma takie narzędzie w postaci…
… - ordynacja podatkowa, tam jest dział dotyczący postępowania podatkowego i tam znajdują się przepisy procesowe - proceduralne określające sposób postępowania przy wydawaniu tysięcy, milionów decyzji podatkowych. W pozostałych sprawach mamy drugą, osobną ust. z dn. 14 czerw. 1960 r. kodeks postępowania adm. Spisane tu są reguły postępowania i znajdują się przepisy formalizujące proces stosowania prawa…
… Administracyjnego, wyrok może także się nie podobać, i zainteresowany ma prawo wniesienia skargi kasacyjnej do NSA. W związku z tym, w niektórych przypadkach, pojawią się 4 instancje. Wprowadzono ograniczenia drugiej instancji:
- tylko rażące naruszenie prawa przez sąd I instancji będzie przesłanką do przesłania sprawy do II instancji.
- wprowadza się przymus adwokacki - strona nie będzie mogła własną mocą złożyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz