Pojęcie przestrzegania prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie przestrzegania prawa - strona 1 Pojęcie przestrzegania prawa - strona 2 Pojęcie przestrzegania prawa - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie przestrzegania prawa Normy bezpośrednio kształtujące sytuację prawną adresatów, kształtują prawa i obowiązki bez potrzeby ustanawiania dodatkowych aktów oprócz tych norm. Jest ich dużo w różnych gałęziach prawa. Ten sposób regulacji szczególne miejsce ma w obszarze pr. administracyjnego, ponieważ obszar tej gałęzi prawa składa się z największej ilości norm prawa. Przepisy te prawa i obowiązki wyznaczają z momentem ustanowienia normy i wejścia ustawy, czy rozporządzenia wżycie, bez potrzeby dalszych działań, w postaci stosowania prawa i wydawania decyzji. Jest to około 70% ogółu regulacji prawa administracyjnego, np. zasady ruchu drogowego, samo opodatkowanie przez obywateli.
Stanowienie norm bezpośrednio kształtujących podlega postulatom, skierowanym do tych, którzy uczestniczą w procesach legislacyjnych na różnych szczeblach administracji rządowej, a zwłaszcza samorządowej:
by rozważnie korzystać z tej metody kreowania uprawnień i obowiązków, ze względu na nie/możliwość wyegzekwowania prawa,
musi być tak ustanowione, aby było zrozumiałe dla obywateli
nie wolno tworzyć prawa, które już zostało wytworzone, dotyczy szczególnie źródeł prawa miejscowego, które są często powtórzeniem tego, co zapisane w ustawie, i z tego względu nieważne,
posługiwanie się właściwym językiem używanej terminologii, budowy zdań.
Przestrzeganie prawa. Zainteresowanie państwa (od Sejmu do wójta, rady gminy) nie może kończyć się i nie kończy się w momencie wydania przepisu. organ, który ustanawia prawo odpowiada za realizację tego prawa. To oznacza dla prawodawcy, że jeśli prawo ustanowi, to musi przewidzieć w tym prawie, w tym samym akcie albo w innym, organy właściwe do kontroli przestrzegania prawa, procedury kontroli i sankcje, żeby prawo zostało zaopatrzone w moc sprawczą, którą nadaje mu egzekucja prawa. Jeżeli tego zabraknie, to będzie to apel itp.
Pojęcie kontroli przestrzegania prawa Jeżeli mamy normę prawa administracyjnego bezpośrednio kształtującą sytuację prawną, a norma ta ustanawia obowiązek, to w ślad za tym obowiązkiem musi iść kontrola przestrzegania prawa. Czyli właściwe rzeczowo organy administracji publicznej muszą zostać powołane, oraz wyposażone w kompetencje do kontroli przestrzegania prawa. Faktycznie: jeżeli istnieje jakaś norma ustalająca obowiązek, to musi być jakaś norma, w tej gałęzi lub w systemie prawa, której można użyć dla wyegzekwowania obowiązku. Jeżeli jej nie ma, to jest to prawo niedoskonałe, nieegzekwowalne.
Charakterystyka cech i przebiegu kontroli przestrzegania pr. administracyjnego. Kontrola przestrzegania prawa, realizacji obowiązków ustanawianych bezpośrednio w normach prawnych jest podobna do procesu stosowania prawa, gdzie na to sprawdzenie przez organ administracyjny, czy obowiązek jest realizowany składa się z szeregu czynności. Ten zespół czynności, które podejmuje kontroler, lub organ kontrolujący, można podzielić na cztery etapy:


(…)

… subiektywnych może być istotne dla ustalenia odpowiedzialności, np. inna odpowiedzialność, kiedy był zamiar bezpośredni, inna kiedy niedbalstwo.
IV etap ustalenie konsekwencji prawnych. Sformułowanie zaleceń, sporządzenie dyrektyw, co należy dalej robić, lub odpowiedzialność w formie kary, np. mandat karny.
Ogólnie. Tam, gdzie normy prawa administracyjnego bezpośrednio kształtują sytuację prawną w zakresie…
… decyzji), były bardzo szczegółowo, dokładnie, precyzyjnie i w sposób wyczerpujący uregulowane ( W przepisach procesowych kpa i ordynacji podatkowej) W odniesieniu do kontroli przestrzegania prawa są przepisy ogólne, ale nie ma takich przepisów, które by tak szczegółowo, precyzyjnie i wyczerpujące formalizowały regulowały czynności kontrolne, tak jak to ma miejsce w przypadku czynności stosowania prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz