Prawo materialne - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo materialne  - omówienie (I sem) - strona 1 Prawo materialne  - omówienie (I sem) - strona 2 Prawo materialne  - omówienie (I sem) - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIALNEGO
W szerokim ujęciu prawa adm materialnego jest to jedne z działów prawa administracyjnego obok:
→ prawa adm ustrojowego
→ prawa adm procesowego
W wąskim znaczeniu prawo adm materialne jest utożsamiane z prawem adm w opozycji do prawa ustrojowego.
Jest to zespół norm prawnych regulujących tzw. sferę zewnętrzną działania adm, czyli:
→ sferę organizowania i kierowania życiem publicznym
→ stosunki między jednostką, osobą prawną a podmiotem administracji polegające na kształtowaniu sytuacji adminsitarcyjno-prawnej
Normy te wyznaczają modalności prawne [wzorce zachowania], czyli:
→ określają sytuację prawną jakiegoś podmiotu
→ ustalają jakie jest w jego sytuacji stosunek do innych podmiotów
Przepis prawa materialnego powinien wskazywać precyzyjnie:
→ kto
→ w jakich okolicznościach
→ jak powinien się zachować
Adresatem normy materialnej są obywatele, zrzeszenia, podmioty administracji
Modalności wynikające z norm prawa adm marterilanego mogą być skierowane do:
→ obywateli, innych jednostek, podmiotów zbiorowych:
-modalności uprawniające, z których wynikają uprawniena
-modalności zobowiązują , z których wynikjaą obowiązki
→ do podmiotów adm publ:
-modalności kompetencyjne, z których wynikją kompetencjde do organizatorskiego i kierowniczego oddziaływania na społeczeństwo [kształtowania sytuacji prawnej jednostki]
Prawo adm materialne obejmuje normy zawarte w powszechnie obowiązujących aktach prawa administracyjnego wszystkich działów.
CECHY ADM PRAWA MATERIALNEGO
Część funkcjonującego w Polsce systemu prawa
Gałąź prawa publicznego:
obok prawa konstytucyjnego i karnego
reguluje stosunki między państwem a obywatelem za pomocą publicznoprawnej metody regulowania stosunków społecznych
tzn. modalności prawne określone normami prawnymi typu „ius cogens” obowiązują bezwzględnie ustalając jednostronnie władczo zachowanie adresatów normatywne-a adresaci nie mogą wyłączyć ich działania wobec siebie
adresat normy pośrednio-bezpośrednio kształtującej sytuację prawną nie może w drodze umowy przenieść swoich praw lub obowiązków
sukcesja jest możliwa tylko wtedy, gdy przepisują to przepisy prawne
Gałąź prawa nieskodyfikowana - ze względu na rozległy przedmiot regulacji - kilka tysięcy aktó dotyczących różnorakiej materii, problematyki, co uniemożliwia opracowanie jednolitego, zwartego i wszechstronnego kodeksu prawa administracyjnego materialnego


(…)

…] - reaguje na potrzeby społeczne i zmieniające się cele, zmienność ta determinowana jest także bieżącymi zmianami politycznymi
Prawo upolitycznione wg R. Dworkina, zarówno na etapie inicjowania, tworzenia jak i stosowania.
Prawo podlegające europeizacji co jest konsekwencją:
-pierwsza obowiązywania norm prawa stanowionego przez organy i instytucje UE
-implementowania prawa unijnego do polskiego porządku prawnego
prawo UE - Pierwszeństwo stosowania w pierwszej kolejności Prawo pozytywne:
-jest prawem stanowionym
-źródłami prawa administracyjnego materialnego są akty stanowione w okreslonej formie przez właścwe organy władzy i administracji państwowej oraz samorządowej
Prawo powszechnie obowiązujące:
-jest to zespół norm powszechnie obowiązujących
-wynikających z zamkniętego systemu źródeł prawa
-normy te obowiązują powszechnie w 3 znaczeniach:
→ podmiotowym - dotyczą każdego, kto znajduje się w sytuacji opisanej w normie, czyli erga omnes
→ przestrzennym - dotyczą każdego kto przebywa na terytorium obowiązywania normy, np. w jednostce samorządu terytorialnego, na obszarze specjalnym i poza granicami kraju - na polskim statku na morzu otwartym]
→ strukturalnym - obowiązują w strukturze określonego podmiotu…
… podporządkowana prawu administracyjnemu, które obowiązana jest przestrzegać pod rygorem zastosowania przymusu administracyjnego relacje między jednostką a podmiotem administracji określane są w literaturze przedmiotu mianem stosunku administracyjnoprawnego
Prawo sądowe, gdyż:
-akty i czynności prawne organów administracji publicznej podejmowane wobec jednostek podlegają kontroli sądowej
-dokonywanej przez wojewódzkie sądy administrację i Naczelny Sąd Administracyjny [kontrola legalności aktów i czynności z zakresu administracji, zgodność tych aktów z prawem].
Prawo dysponujące własną odpowiedzialnością [w postaci egzekucji administracyjnej]
→ czyli systemem gwarancji wykonywania obowiązku:
-wynikającego z normy prawa adm bezpośrednio kształtującej sytuację prawną adresata lub
-aktu stosowania prawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz