Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy - strona 1

Fragment notatki:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy - charakter prawny planu -podstawowy instrument w zakresie zagospodarowania i planowania przestrzennego
-ustawa jednoznacznie stanowi, iż plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego; regulacja w nim zawarta ma charakter powszechnie obowiązujący i musi być zgodna z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym
Plan ma charakter normatywny - dlatego też przy jego uchwalaniu, tworzeniu, ogłaszaniu stosuje się ustawę dot. tworzenia aktów normatywnych
-plany kształtują wykonywane przez podmioty prawa własności nieruchomości tych podmiotów poprzez kształtowanie przeznaczenia tych nieruchomości w konsekwencji można wywłaszczyć tę nieruchomość, gdy zostanie przeznaczona na cele publiczne
-ustawa nie zakłada obowiązkowego uchwalenia planów dla całego terytorium kraju - decyduje gmina
Ale może być to obowiązkowe na podstawie przepisów odrębnych np. prawa geologicznego i górniczego
-stanowi wraz z innymi aktami podstawę do wydawania decyzji administracyjnych - np. pozwolenia na budowę 164. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy - treść Składa się z części;
1. tekstowa
2. graficzna
Art. 15. 2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz