Planowanie przestrzenne na poziomie ponadlokalnym.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie przestrzenne na poziomie ponadlokalnym. - strona 1 Planowanie przestrzenne na poziomie ponadlokalnym. - strona 2

Fragment notatki:

PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA POZIOMIE PONADLOKALNYM KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU nie jest to akt prawny powszechnie obowiązujący a jedynie wizja stanu zagospodarowania kraju sformułowana na określony czas; jest dokumentem wiążącym dla organów administracji publicznej; powinna stanowić punkt wyjścia dla prac planistycznych na wyższym poziomie organizacji terytorialnej kraju (województwo, gmina) PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ogólny model zagospodarowania regionu; plan nie jest prawem powszechnie obowiązującym, ale jest aktem kierownictwa wewnętrznego - co odnosi się głównie do gminy, która musi brać pod uwagę założenia tego planu przy opracowywaniu własnych dokumentów . PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA POZIOMIE GMINY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO sporządzane w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego; składa się z części tekstowej oraz rysunku przedstawiającego ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obszary już zagospodarowane wydzielone wg dotychczasowego przeznaczenia. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO jest instrumentem realizacji polityki przestrzennej gminy, jedyny dokument planistyczny mający tak wysoką rangę prawną jak akt prawa miejscowego; stanowiony przez radę gminy na mocy ustawy, dotyczy określonego obszaru gminy i obowiązuje wszystkie podmioty podejmujące działanie związane z zagospodarowaniem przestrzennym w granicach obszaru objętym planem; sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Celem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenu i określenie sposobów ich zagospodarowania. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU wymaga ustalenia w drodze decyzji w przypadku zmiany zagospodarowania terenu gdy nie istnieje plan miejscowy tego obszaru, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
decyzję o warunkach zabudowy wydaje, wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda.
w specjalnej strefie ekonomicznej rada gminy może upoważnić zarządzającego strefą do wydawania decyzji. PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA jest dokumentem sporządzanym do projektu planu. Podstawą prawną jej sporządzenia jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy wykonawcze.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz