Pojęcie pobytu stałego i czasowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie pobytu stałego i czasowego - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie pobytu stałego Art. 6.  1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Miejscem pobytu stałego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej, zamieszkałej stale na statku, jest miejscowość, w której ma siedzibę przedsiębiorstwo żeglugowe zatrudniające tę osobę.
Przesłanką jest okoliczność:
- obiektywna - zamieszkiwanie
- subiektywna - zamiar stałego przebywania
Miejsce pobytu ma być wyznaczone adresem: W gminach:
ze statusem miasta - nazwa miasta (dzielnicy), ulicy, numer domu i lokalu, nazwa województwa, i kod pocztowy
pozostałych - nazwa miejscowości, numer domu i lokalu, nazwa gminy, województwo, kod pocztowy, ulica-o ile jest.
Analogicznie- odpowiednio stosuje się do zameldowania osób przebywających stale lub czasowo na statku morskim lub żeglugi śródlądowej albo w innych ruchomych pomieszczeniach mieszkalnych. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Pojęcie i rodzaje pobytu czasowego Art. 7.  1. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
2. Miejscem pobytu czasowego osoby zatrudnionej na statku morskim albo osoby, która w związku z wykonywaniem pracy przebywa przez określony czas w ruchomym urządzeniu mieszkalnym poza miejscem pobytu stałego, jest miejscowość, w której ma siedzibę zakład pracy zatrudniający tę osobę.
2 rodzaje:
a) zam. na pobyt czasowy trwający do 3 m-cy
b) zam. na pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce Art. 8.  1.Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego.
Realizacja obowiązku meldunkowego na pobyt stały Art. 10.  1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
2. Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.


(…)

… osobowe:
  1)   nazwisko i imiona;
  2)   nazwisko rodowe;
  3)   nazwiska i imiona poprzednie;
  4)   imiona rodziców;
  5)   nazwiska rodowe rodziców;
  6)   stan cywilny;
  7)   imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe;
  8)   płeć;
  9)   datę i miejsce urodzenia;
  10)  obywatelstwo;
  11)  numer PESEL;
  12)  dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych;
  13)  adres poprzedniego miejsca pobytu stałego;
  14)  adres nowego miejsca pobytu stałego;
  15)  rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
o wykształceniu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz